|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร
ราชบุรีประชุมพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา...
ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ย. 66

ราชบุรีประชุมพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเชิงสะพานจุฬาลงกรณ์และพื้นที่ต่อเนื่อง (สะพาน ๓ ยุค) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
บ่ายวันนี้(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเชิงสะพานจุฬาลงกรณ์และพื้นที่ต่อเนื่อง (สะพาน ๓ ยุค) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย โครงการดังกล่าวจังหวัดราชบุรีบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการทหารช่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี และเทศบาลตำบลหลักเมือง ได้กำหนดบันทึกข้อตกลงเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเชิงสะพานจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ต่อเนื่อง (สะพาน ๓ ยุค) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะพิจารณาอนุญาตให้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณเชิงสะพานจุฬาลงกรณ์สะพานขึงรถไฟ และพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้ง ๒ ฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ให้คำแนะนำ สนับสนุนการออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่ ตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการทหารช่าง จะพิจารณาอนุญาตให้มีการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องจากเชิงสะพานจุฬาลงกรณ์สะพานธนรัชต์ และสะพานขึงรถไฟ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตทหาร ให้คำแนะนำ สนับสนุนการออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่ ตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติของกรมการทหารช่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี จะเสนอขอรับการสนับสนุนการสำรวจ ออกแบบและโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเชิงสะพานจุฬาลงกรณ์ และพื้นที่ต่อเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวงราชบุรี จะเสนอให้กรมทางหลวงพิจารณาอนุญาตในการพัฒนาพื้นที่บริเวณเชิงสะพานธนรัชต์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ทั้ง ๒ ฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ให้คำแนะนำ สนับสนุนการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ ตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติของกรมทางหลวง เทศบาลเมืองราชบุรี และเทศบาลตำบลหลักเมือง จะสนับสนุนการออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่
อำนวยความสะดวกในพื้นที่รับผิดชอบ บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับมอบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน และบำรุงรักษา ตามตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0000000000000000000000000 รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว ภาพ
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
(จำนวนผู้เข้าชม 456 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
24 พ.ย. 66 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอสวนผึ้ง
24 พ.ย. 66 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อ.สวนผึ้ง
22 พ.ย. 66 องคมนตรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ...
22 พ.ย. 66 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566...
21 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีร่วมงาน"วันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี สภาเกษตรกรแห่งชาติ"
21 พ.ย. 66 ราชบุรีสนธิกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปะ-ฉะ-ดะ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี
21 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีชวนเที่ยวตลาดวิถีชุมชน “ร่มพญาไม้” จ.ราชบุรี
21 พ.ย. 66 เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาร
15 พ.ย. 66 ศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอารย์นำนักเรียนเข้าพบผู้ว่าฯราชบุรีแสดงความยินดีในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง...
15 พ.ย. 66 จ.ราชบุรีนำส่วนราชการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ร่วมแรงปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารไว้กินในครัวเรือน
10 พ.ย. 66 ราชบุรีประชุมพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา...
09 พ.ย. 66 ราชบุรีประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...
08 พ.ย. 66 สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต กาย สูงวัยใจเกินร้อย
08 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เน้นบริหารงานประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
30 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯ ราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2566
30 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี...
30 ต.ค. 66 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
30 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีแสดงความยินดีนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023...
16 ต.ค. 66 ราชบุรีเปิดงานสักการะศาลเจ้ากวนอูและงานสืบสานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2566
16 ต.ค. 66 ราชบุรีทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผล...
16 ต.ค. 66 ราชบุรีทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช"
16 ต.ค. 66 จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.ดำเนินสะดวก
16 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566
16 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายส่วนราชการ อ.จอมบึง อ.เมืองราชบุรี ฝากทำงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีลงพื้นที่มอบนโยบายส่วนราชการ อ.สวนผึ้ง เน้นปัญหาความยากจน ยาเสพติด สถานที่ท่องเที่ยว..
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน...
08 มิ.ย. 66 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ จ.ราชบุรี
08 มิ.ย. 66 จ.ราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
29 พ.ค. 66 ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
26 พ.ค. 66 งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
04 เม.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบธงการแข่งขันกีฬา“ราชบุรีเกมส์” และ“เมืองโอ่งเกมส์” ...
24 มี.ค. 66 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน...
09 มี.ค. 66 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม...
08 ก.พ. 66 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.2566 แก่อาสาสมัคร พอ.สว. ...
07 ก.พ. 66 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี
30 ม.ค. 66 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และพิธีมอบหนังสือ...
30 ต.ค. 66 สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมติดตามการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...
27 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดงานวันกาแฟ ส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาตะนาวศรีราชบุรี
16 ม.ค. 66 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566
12 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...
09 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27916035  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU