|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวประกาศจังหวัด
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับปรุงล่าสุด : 06 ก.ย. 64

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทจังหวัด 76 จังหวัด
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-6092564-55.pdf (2077 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 535 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
06 ก.ย. 64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 ก.ย. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง.พาณิชย์)
30 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ประกันสังคม)
24 มิ.ย. 64 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)
21 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินเบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
07 เม.ย. 64 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
12 มี.ค. 64 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
17 ก.พ. 64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
12 ม.ค. 64 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 ม.ค. 64 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ในสัตว์ประเภทสุกรและหมูป่า
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)
30 พ.ย. 60 ซักซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
30 พ.ย. 60 มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 พ.ย. 60 การมอบอำนาตให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (4521/2560)
14 พ.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4429/2560)
13 พ.ย. 60 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
24 ต.ค. 60 การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
20 ต.ค. 60 การขอหนังสือรับรอง
24 ต.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจ (จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)
06 ต.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3965)
10 ต.ค. 60 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3964)
04 ต.ค. 60 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซ์้อจัดจ้าง
29 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
08 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ปกครอง)
07 ก.ย. 60 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
28 ก.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
01 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ปกครอง)
25 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 (สนจ.)
21 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ที่ทำการปกครอง)
17 ส.ค. 60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.อุตสาหกรรม)
07 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
08 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ทำการปกครอง)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา PHENYTION SODIUM 100 MG. EXTENDED RELEASE CAPSULE(โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE 2.5 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5 MG CAPSULE(โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
06 ก.ค. 60 จัดซื้อเต็นท์ตำบลเกาะพลับพลา จำนวน 30 หลัง(อบต.เกาะพลับพลา)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดห้องผู้ป่วย(โรงพยาบาลโพธาราม)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(เทศบาลเมืองโพธาราม)
06 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (มาตรวัดน้ำชำรุด) ของกองการประปา(เทศบาลเมืองโพธาราม)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1,075 เครื่อง (โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำประปา(เทศบาลเมืองราชบุรี)
05 ก.ค. 60 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2560รอบ6เดือนแรก
19 มิ.ย. 60 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี
16 พ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1881/2560)
24 เม.ย. 60 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21 เม.ย. 60 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
21 เม.ย. 60 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 เม.ย. 60 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
22 มี.ค. 60 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 มี.ค. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
14 มี.ค. 60 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เม.ย. 60
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1
02 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปีงบประมาณ 2560
09 ก.พ. 60 ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ ครั้งที่ 1
23 ม.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
16 ม.ค. 60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
04 ม.ค. 60 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (14/2560)
04 ม.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (13/2560)
29 ธ.ค. 59 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2559รอบ6เดือนหลัง
23 พ.ย. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4296/2559)
14 พ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4295/2559)
21 ต.ค. 59 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
11 ต.ค. 59 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
13 ก.ย. 59 แบบรายงานการบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งหัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงมหาดไทย และผู้รักษาการ
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
27 ม.ค. 59 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
22 ม.ค. 59 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
20 ม.ค. 59 รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
15 ม.ค. 59 สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
12 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
29 ธ.ค. 58 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2
17 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
17 ธ.ค. 58 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
02 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
01 ธ.ค. 58 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
27 พ.ย. 58 สำเนาสรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
19 พ.ย. 58 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28 ต.ค. 58 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
28 ต.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
26 ต.ค. 58 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
21 ต.ค. 58 การตรวจสอบโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
20 ต.ค. 58 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
31 ส.ค. 58 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวิธีการเลื่อนเงินเดือน
29 ก.ค. 58 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
16 ก.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดราชบุรี
29 มิ.ย. 58 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ และบัญชานายกรัฐมนตรี
26 มิ.ย. 58 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อว้นที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม
04 มิ.ย. 58 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือน
03 มิ.ย. 58 การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
25 พ.ค. 58 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 เม.ย. 58 การรับสม้ครเยาวชนเข้าแข้งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค
31 มี.ค. 58 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27 มี.ค. 58 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
16 มี.ค. 58 ผลกการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2558
11 มี.ค. 58 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
11 มี.ค. 58 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
10 มี.ค. 58 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
26 ก.พ. 58 การบูรณาการเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
18 ก.พ. 58 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี ๒๕๕๘"
09 ก.พ. 58 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
28 ม.ค. 58 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
27 ม.ค. 58 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี
27 ม.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
14 ม.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
08 ม.ค. 58 แบบฟอร์มข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2557
08 ม.ค. 58 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
29 ธ.ค. 57 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนจ.รบ)
08 ม.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
08 ธ.ค. 57 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
04 ธ.ค. 57 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 2557
29 ก.ย. 58 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 2557
27 ต.ค. 57 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
20 ต.ค. 57 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
20 ต.ค. 57 บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
03 ต.ค. 57 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556
08 ก.ย. 57 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
01 ส.ค. 57 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
29 ก.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
16 มิ.ย. 57 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
16 มิ.ย. 57 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการ
24 เม.ย. 57 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
17 มี.ค. 57 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2557
11 มี.ค. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง
25 ก.พ. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ศูนย์อนามัยที่ 4)
05 ก.พ. 57 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
07 ม.ค. 57 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
07 ม.ค. 57 แบบฟอร์มสถิติบุคลากรของจังหวัดราชบุรี ปี 57.xls
02 ม.ค. 57 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
13 พ.ย. 56 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาะ
04 พ.ย. 56 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
25 ก.พ. 57 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
28 ต.ค. 56 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
16 ต.ค. 56 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
11 ต.ค. 56 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้รักษาราชการแทน
11 ต.ค. 56 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
30 ก.ย. 56 แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน โครงการ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
18 ก.ย. 56 แผนบริหารความพร้อมของจังหวัดราชบุรี
17 ก.ค. 56 ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
07 ส.ค. 56 บัญชีการบริหารวงเงินในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
21 มี.ค. 56 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556
18 มี.ค. 56 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
12 มี.ค. 56 รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
28 ก.พ. 56 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
26 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
19 ก.พ. 56 ผังบริเวณงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง
19 ก.พ. 56 แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำร้านกาชาดเพื่อการกุศล
18 ก.พ. 56 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18 ก.พ. 56 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
13 ก.พ. 56 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
24 ม.ค. 56 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมราชบุรี ปี 2555
19 ธ.ค. 55 คำขวัญวันเด็ก ปี 2556
18 ธ.ค. 55 แก้ไขประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556"
12 ธ.ค. 55 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556"
11 ธ.ค. 55 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
11 ธ.ค. 55 แบบฟอร์มข้อมูลของข้าราชการจังหวัดราชบุรี ปี 2555
23 พ.ย. 55 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
06 ก.ย. 55 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวาง
22 ส.ค. 55 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 ส.ค. 55 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23 ก.ค. 55 การมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"
27 มิ.ย. 55 ประกาศจังหวัด เรื่อง ขยายเวลาการประกวดเขียนเรียงความ
17 พ.ค. 55 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
15 พ.ค. 55 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
10 พ.ค. 55 การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
01 มี.ค. 55 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
23 ก.พ. 55 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
07 ก.พ. 55 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อบต.ดอนตะโก
02 ก.พ. 55 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
19 ม.ค. 55 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
19 ม.ค. 55 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
30 ธ.ค. 54 ตัวอย่างป้ายอ่วยพรปีใหม่ของนายกรัฐมนตรี
11 ส.ค. 54 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น (อบต.บ่อกระดาน)
27 มิ.ย. 54 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553
07 มิ.ย. 54 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๔
10 พ.ค. 54 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น อบต.ปากท่อ
10 พ.ค. 54 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น อบต.ป่าไก่
10 มี.ค. 54 รายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
02 ก.พ. 54 ราชกิจจานุเบกษา การเสนอขอพระราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554.pdf
02 ก.พ. 54 การเสนอขอพระราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554.pdf
17 ม.ค. 54 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
22 พ.ย. 53 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ (อบต.แพงพวย)
15 พ.ย. 53 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร (อบต.ดอนคา)
11 พ.ย. 53 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อบต.อ่างหิน
11 พ.ย. 53 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อบต.อ่างหิน
03 พ.ย. 53 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (อบต.ดอนคา)
02 พ.ย. 53 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
29 ต.ค. 53 การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
26 ต.ค. 53 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
07 มิ.ย. 53 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
04 พ.ค. 53 ขอเชิญร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
03 พ.ค. 53 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา
25 มี.ค. 53 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี
22 มี.ค. 53 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
17 มี.ค. 53 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 ม.ค. 53 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2552
23 พ.ย. 52 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2552
23 พ.ย. 52 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
23 พ.ย. 52 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
23 พ.ย. 52 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551
23 พ.ย. 52 รายงานบัญชีผู้บริจาคเงินก่อสร้างพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าผาเขางู
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23709637  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU