|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี ปี 2566
ปรับปรุงล่าสุด : 09 มี.ค. 66

รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี ปี 2566
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-9032566-94.pdf (350 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 2366 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
09 มี.ค. 66 รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี ปี 2566
06 ม.ค. 65 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดราชบุรี ปี 2565
16 ม.ค. 61 แบบรายงานตัวชี้วัด 4.2
12 ต.ค. 60 รายงานพลังงาน 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด
12 ต.ค. 60 Conference 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด
10 ต.ค. 60 การรายงานกิจกรรมลดพลังงาน
10 ต.ค. 60 หนังสือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10 ต.ค. 60 แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2
14 ม.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
28 ส.ค. 58 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559
28 ส.ค. 58 ปฏิทินตัวชี้วัดปี 2559
28 ส.ค. 58 กรอบตัวชี้วัดปี 2559
17 ก.ค. 58 แผนสร้างความผาสุกจังหวัดราชบุรี ปี 2558
02 มิ.ย. 58 (ร่าง)แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดราชบุรี (การบ้าน)
02 มิ.ย. 58 (ร่าง)แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (การบ้าน)
16 เม.ย. 58 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 6 เดือน ปี 58
16 เม.ย. 58 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดขั้นตอน 6 เดือน ปี 58
08 ก.ย. 57 แผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปี 57
16 ม.ค. 57 รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554
17 ธ.ค. 56 หลักเกณฑ์เงินรางวัลตัวชี้วัด ปี 2555
16 ก.ย. 56 แบบคำนวณคะแนน 30 ข้อคำถาม.xls
14 ส.ค. 56 คู่มือตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2556
02 ส.ค. 56 แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดราชบุรี
02 ส.ค. 56 แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดราชบุรี
18 ก.ค. 56 แบบรายงาน (การบ้าน)
28 มิ.ย. 56 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2556.doc
28 มิ.ย. 56 ประกาศเกณฑ์เงินรางวัลปี2554
28 มิ.ย. 56 รายงานตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน ปี 56
25 มิ.ย. 56 แบบฟอร์ม IDPแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2556
06 มิ.ย. 56 IDP ข้อมูลการทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
03 พ.ค. 56 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556 รอบ 6 เดือน
02 เม.ย. 56 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556
02 เม.ย. 56 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2556
02 เม.ย. 56 ลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปี 2556
06 พ.ย. 66 แบบสำรวจเพื่อทำแผนพัฒนาองค์การ
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 31759587  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU