|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
 เว็บไซต์หน่วยงานในจังหว้ดราชบุรี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
03308478  
   ขณะนี้  00000007   
 
 
 
 
 
 
  
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ จ.ราชบุรี
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ จ.ราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/188100
.
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับดีเด่น ต้นแบบระดับเงิน และต้นแบบระดับทอง โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่ ...
  
จ.ราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
จ.ราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/187996

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ที่แปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไม้ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี ซึ่งจังหวัดราชบุรีและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี ได้ร่วมก ...
  
ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ บริเวณกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็น ประธานเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6 โดยมีพระครูใบฎีกา สุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาศูนย์ CSR ราชบุรี คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ค ...
  
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/184374

วันที่ 25 พ.ค. 2566 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือ งานสมโภชศาลหลักเมืองราชบุรี ครบรอบปีที่ 206 มีส่วนราชการ ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
26 มิ.ย. 66 จังหวัดราชบุรี จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2566   (603 KB)
26 มิ.ย. 66 จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสัง..  (619 KB)
12 มิ.ย. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
22 มี.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
 
21 ก.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี(สนจ.รบ)  (244 KB)
21 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ (อบจ.ราชบุรี)  (1345 KB)
21 ก.ย. 66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหะนะ ครั้งที่ 2 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี)  (1496 KB)
19 ก.ย. 66 ข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (1413 KB)
13 ก.ย. 66 ประมูลขายทอดตลาด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (1483 KB)
13 ก.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลเมืองจอมพล)  (1725 KB)
11 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (4922 KB)
11 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (4922 KB)
11 ก.ย. 66 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (804 KB)
08 ก.ย. 66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)  (1547 KB)
 
25 ก.ย. 66 การประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SD..  (1853 KB)
11 ก.ย. 66 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ..  (2122 KB)
07 ก.ย. 66 การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 ทรัพย์สินที่ได้จากเงินงบประมาณจังหวัด  (944 KB)
05 ก.ย. 66 การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น..  (4176 KB)
11 ส.ค. 66 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม)  (795 KB)
04 ส.ค. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร..  (908 KB)
27 ก.ค. 66 การจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming ประจำ..  (1468 KB)
21 ก.ค. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..  (625 KB)
30 มิ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..  (476 KB)
26 มิ.ย. 66 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2568) เพิ่มเ..  (850 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27376391  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU