|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00769706  
   ขณะนี้  00000028   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 09.00 น. วันนี้ (31 มี.ค. 63) ที่อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา การต่างประเทศและอื่นๆอีกมา ...
  
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยเริ่มเป็นแบบก้าวกระโดด

วันที่ 19 มี.ค. 63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แถลงข่าวถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ณ วันนี้พื้นที่จังหวัดราชบุรียังไม่มีผู้ ...
  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4 ได้ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสหกรณ์ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ให้ได้มีการร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล ...
  
จังหวัดราชบุรีซ้อมแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดราชบุรี ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะใช้บูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกมิติ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะขั้นตอ ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (1162 KB)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disea..  (483 KB)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"  (725 KB)
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (748 KB)
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ  (4084 KB)
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ใ..  (425 KB)
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
 
01 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง  (176 KB)
01 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแม..  (97 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบ..  (740 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(เป็นช่วงๆ)ตอนน้ำพุ-เหมืองผาป..  (54 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย(เป็นช่วงๆ)  (53 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(เป็นช่วงๆ)ตำบลน้ำพ..  (56 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(เป็นช่วงๆ)ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ..  (54 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทานกรับใหญ่  (52 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกหนองใยบัว  (740 KB)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกวัดบ้านเลือก  (53 KB)
 
01 เม.ย. 63 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2563  (515 KB)
01 เม.ย. 63 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (83 KB)
27 มี.ค. 63 กำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเ..  (646 KB)
27 มี.ค. 63 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะก..  (1216 KB)
25 มี.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลุก..  (807 KB)
25 มี.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาร..  (872 KB)
23 มี.ค. 63 แนวทางปฏิบัติการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ กรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพ..  (1528 KB)
17 มี.ค. 63 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
12 มี.ค. 63 ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื..  (263 KB)
24 ก.พ. 63 การกำหนดสินค้าที่ควบคุมเพิ่มเติม  (2893 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22574070  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU