|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00610595  
   ขณะนี้  00000059   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข
วันที่ 22 ก.ค. 59 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีจัดประชุม “รณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ” แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ อสม. กว่า 300 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดอบรม ให้ความรู้ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
วันที่ 21 ก.ค. 59 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดราชบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้มากที่สุด พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 อำเภอเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1000 คน ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวในที่ประชุมว่า จังหวัดราชบุรีได้กำหนดให้ทุกอำเภอ ดำเนินการจ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดเวทีให้ส่วนราชการตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
วันนี้(15 ก.ค. 59) จังหวัดราชบุรีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด โดยมีนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดและมอบนโ ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคล
บ่ายวันนี้(13 ก.ค. 59) ที่วัดอมรินทราราม จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
โดยมี พระครูปิยธนา ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (1052 KB)
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้..  (275 KB)
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (33 KB)
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (188 KB)
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏ..
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเช..  (536 KB)
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (38 KB)
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (176 KB)
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (123 KB)
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งหัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงมหา..  (198 KB)
 
25 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)  (635 KB)
25 ก.ค. 59 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (ทม.รบ.)  (1013 KB)
25 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic ฯลฯ (รพ.รบ.)  (761 KB)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (อ..  (1003 KB)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (สสจ.รบ.)  (1019 KB)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๒  (996 KB)
25 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรีนยการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)  (778 KB)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงแชมเปญฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)  (1107 KB)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.ปากแรต)  (1078 KB)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๔ (อบต.ปากแรต)  (1071 KB)
 
13 ก.ค. 59 การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2559  (452 KB)
12 ก.ค. 59 เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
04 ก.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (636 KB)
27 มิ.ย. 59 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559  (350 KB)
22 มิ.ย. 59 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  (599 KB)
21 มิ.ย. 59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี..  (364 KB)
21 มิ.ย. 59 การประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  (1002 KB)
03 มิ.ย. 59 แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย  (98 KB)
03 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (286 KB)
09 มิ.ย. 59 การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ..  (232 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3232 2677 Hotline 61728
คุณเข้าชมลำดับที่ 13418089  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU