|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00609874  
   ขณะนี้  00000034   
 
 
 
 
  
เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2559 มุ่งหวังให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ ที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่ม ...
  
ราชบุรีอบรมสร้างความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบเรื่องการประกันสังคมตามมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีจัดอบรมสร้างความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบเรื่องของการประกันสังคมตามมาตรา 40 มีแรงงานนอกระบบให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
เช้าวันนี้(23 มิ.ย.2559) ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบเรื่องของการประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี มีภาระกิจหลักในการคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานในระบบและนอกระบบเพื่อให้ลูกจ้างและผู้ประกอบการอ ...
  
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรีมุ่งรักษามาตรฐานระดับเพชรครบทั้ง 3 ประเภท
วันที่ 21 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE และคณะกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและติดตามประเมินผลงานจังหวัดราชบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร
โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดราชบุรีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 70 ปี
บ่ายวันที่ 17 มิ.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมขบวนเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีส่วนราชการจากทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและตามต้นสังกัด พร้อมใจเดินอย่างพร้อมเพรียง
โดยภายในขบวนได้นำพระรา ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (1052 KB)
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้..  (275 KB)
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (33 KB)
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (188 KB)
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏ..
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเช..  (536 KB)
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (38 KB)
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (176 KB)
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (123 KB)
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งหัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงมหา..  (198 KB)
 
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ริมแม่นำ้แม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ..  (1127 KB)
24 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกและลงลูกรัง (อบต.แพงพวย)  (874 KB)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑/๑ (อบจ.รบ.)  (1212 KB)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายสวนพระหฤทัย ๒ (อบจ.รบ...  (1076 KB)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองตาคต (อบจ.รบ.)  (1207 KB)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางฯ สายพงสวาย-บางป่า (อบจ.รบ.)  (1226 KB)
24 มิ.ย. 59 ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ IP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ทม.บ้านโ..  (994 KB)
22 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเครื่องหมายจราจรพร้เอมติดตั้ง (อบจ.รบ.)  (663 KB)
22 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพประจำตำบลคุ้งกระถิน หมู่ที่ ๔ (อบจ..  (556 KB)
22 มิ.ย. 59 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นชนิดรถยนต์ ๑๐ ล้อ (ทต.หนอ..  (547 KB)
 
22 มิ.ย. 59 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  (599 KB)
21 มิ.ย. 59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี..  (364 KB)
21 มิ.ย. 59 การประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  (1002 KB)
03 มิ.ย. 59 แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย  (98 KB)
03 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (286 KB)
09 มิ.ย. 59 การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ..  (232 KB)
24 พ.ค. 59 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  (216 KB)
19 พ.ค. 59 มติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.  (422 KB)
19 พ.ค. 59 การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  (154 KB)
16 พ.ค. 59 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมา..  (28 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3232 2677 Hotline 61728
คุณเข้าชมลำดับที่ 13328855  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU