|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00639897  
   ขณะนี้  00000157   
 
 
 
 
  
กองทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินงานสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
บ่ายวันที่ 20 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ประชุมร่วมกับนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 และคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาพปัญหา พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการสืบสานพระราชดำริ การดูแลรักษาป่า การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกของประชาชน

สำหรับโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ ...
  
จังหวัดราชบุรีพร้อมเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน 21 กุมภาพันธ์นี้
วันที่ 19 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดราชบุรี แก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา กว่า 1,500 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และพร้อมนำนโยบายไปถ่ายทอดในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจังหวัดราชบุรีกำหนดลงพื้นที่ทั้ ...
  
กาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,500 ผืน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ ผู้ประสบความเดือดร้อนที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งการประกาศภัยหนาวจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน อย่างไรก็ดีเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งให้ส่วนร ...
  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิง
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิงพระราชวุฒาจารย์ ณ วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรี
บ่ายวันที่ 11 ก.พ. 61 เวลา 15.35 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จโดยรถพระประเทียบ ยังวัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพระราชทานเพลิง ศพพระราชวุฒาจารย์ วิ. หลวงพ่อพระมหาจำเนียร อรุโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 7 ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  (4622 KB)
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (579 KB)
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)  (1368 KB)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (2010 KB)
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)  (203 KB)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)  (1444 KB)
30 พ.ย. 60 ซักซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  (243 KB)
30 พ.ย. 60 มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (326 KB)
22 พ.ย. 60 การมอบอำนาตให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (4521/2560)  (1986 KB)
14 พ.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4429/2560)  (144 KB)
 
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา..  (167 KB)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา..  (181 KB)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 2 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)  (121 KB)
15 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางฯ ต.หินกอง..  (212 KB)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพิทาบฯ ม.10 ต.เกาะพ..  (549 KB)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ต..  (489 KB)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ต..  (489 KB)
09 ก.พ. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  (1225 KB)
07 ก.พ. 61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ (อ.สวนผึ้ง)  (671 KB)
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.1 ต.ช..  (489 KB)
 
21 ก.พ. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอ..  (361 KB)
19 ก.พ. 61 การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้..  (1027 KB)
12 ก.พ. 61 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ  (1326 KB)
09 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ๋  (1915 KB)
08 ก.พ. 61 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ..  (933 KB)
02 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎหมายสำคัญลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอ  (3952 KB)
02 ก.พ. 61 แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน  (2782 KB)
30 ม.ค. 61 การจัดทำงบประมาณรายจ่าบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบ..  (1950 KB)
15 ม.ค. 61 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  (1634 KB)
11 ม.ค. 61 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6   (3583 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 15323403  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU