|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00612208  
   ขณะนี้  00000015   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย เผยแพร่งานศิลปะแก่สาธารณชน
วันนี้(19 ก.ย. 59) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับโรงงานเถ้า ฮง ไถ่ จัดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บันดาลไทย จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก และเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ในการนำต้นทุนทางภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดราชบุรี ไปสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชนท้องถิ่น โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ...
  
ราชบุรีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่ 104 ตำบลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
เช้าวันนี้(19 กันยายน 2559) ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาระดับตำบลตามแนวทางประชารัฐในแนวทางการขับเคลื ...
  
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันนี้(14 ก.ย. 59) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด ที่ท่าน้ำวัดโชติทายการาม หมู่ที่ 1 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอ โดยจัดให้มีการปล่อ ...
  
จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลรางบัว
วันนี้(13 กันยายน 59) ที่วัดรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2559 หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะดำเนินการหมุนเวียนไปทุกอำเภอ ตลอดปีงบประมาณ 2559 โดยนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยทหารในพื้นที่ ออกไปให้บริการประชาชน รวมถึงการรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการในจังหวัด ทางด้านนายสุรพล แ ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
13 ก.ย. 59 แบบรายงานการบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  (64 KB)
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (1052 KB)
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้..  (275 KB)
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (33 KB)
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (188 KB)
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏ..
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเช..  (536 KB)
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (38 KB)
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (176 KB)
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (123 KB)
 
23 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๘ รายการ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)  (560 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)  (334 KB)
23 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.กระจับ)  (399 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)  (442 KB)
23 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาช้าง ฯลฯ (อบต.หน..  (474 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)  (468 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)  (565 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ศูนย์เยาวชน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)  (686 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)  (675 KB)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)  (416 KB)
 
19 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้..  (954 KB)
07 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  (1911 KB)
23 ส.ค. 59 แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  (1039 KB)
08 ส.ค. 59 การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โ..
04 ส.ค. 59 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)  (436 KB)
13 ก.ค. 59 การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2559  (452 KB)
12 ก.ค. 59 เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
04 ก.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (636 KB)
27 มิ.ย. 59 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559  (350 KB)
22 มิ.ย. 59 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  (599 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3232 2677 Hotline 61728
คุณเข้าชมลำดับที่ 13584627  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU