|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00714765  
   ขณะนี้  00000010   
 
 
 
 
  
ราชบุรีจัดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 4 ครั้งที่ 157
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 ที่โรงแรม ณ เวลา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 4 ครั้งที่ 157 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าว โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ทั้ง 7 จังหวัดประกอบด้วย กาญจนบุรี, นครปฐม , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , ราชบุรี , สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภายในงานพิธีเปิดมีก ...
  
จังหวัดราชบุรีเชิญเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่อำเภอบ้านคา
วันที่ 10 ก.ย. 62 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบึงใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพทั้งด้านธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ธรรมะ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการพัฒนาด้านการค้นหาเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นทั้งด้านสินค้า วัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการ ...
  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี
วันที่ 27 ส.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณโบตันและคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 30 กระสอบ ข้าวสาร และยารักษาโรค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีนายศุภฤกษ์ (อ่านว่า สุ-พะ-เริก) ถาวรไกรวงศ์ เป็นเจ้าของ ให้เป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือนร้อนแก่สังคม โอกาสนี้มีคุณโบตัน สุนัขทรงเลี้ยงร่ ...
  
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี
วันที่ 22 ส.ค. 62 ที่วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ภายในงานมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทางทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ด้านการแพทย์แผนไทย พร ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (1155 KB)
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
 
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6นิ้ว 8แห่ง(อำเภ..  (97 KB)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประม..  (1054 KB)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประม..  (778 KB)
18 ก.ย. 62 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอโพธาราม)  (46 KB)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประม..  (88 KB)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สำนักงานป้องกันและควบคุ..  (83 KB)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ2563(สำนักงา..  (85 KB)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน9แห่ง(อำเภอบางแพ)  (98 KB)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านในเขตตำบลคลองข่อย จำนว..  (84 KB)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ในเขตตำบลหนองกวาง 8 จุด (..  (87 KB)
 
12 ก.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (589 KB)
03 ก.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  (329 KB)
26 ส.ค. 62 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภั..  (2181 KB)
23 ส.ค. 62 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 10 ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.  (217 KB)
08 ส.ค. 62 การประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  (1358 KB)
05 ส.ค. 62 มอบหมายหน้าที่การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  (1094 KB)
07 ส.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ..  (2193 KB)
05 ส.ค. 62 การจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  (1912 KB)
26 ก.ค. 62 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2  (174 KB)
24 ก.ค. 62 รูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22233900  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU