|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00621835  
   ขณะนี้  00000026   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันนี้(23 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
พันเอกศักรรินทร์ พลางกูร นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฯ ผู้แทนจากกองราชพิธี ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถาบันแม่ชีไทย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ที่วัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก
เช้าวันนี้(21 มี.ค. 60) จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์วัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาดในสวนมะพร้าว และการเตรียมป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกสวนเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลบุตรห ...
  
ชาวอำเภอสวนผึ้งและส่วนราชการ จ.ราชบุรี ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าตลอดหน้าแล้งนี้
เช้าวันนี้(20 มี.ค. 60) กลุ่มสานพลังรักษ์เก้าโจน ชาวบ้าน จิตอาสา ทหาร อาสาสมัคร และส่วนราชการ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม "พ่อเมือง ลูกบ้าน ประชารัฐร่วมใจ ทำฝายมีชีวิต ถวายพ่อหลวง” ที่ห้วยลันดา ต้นน้ำน้ำตกเก้าโจน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมสร้างฝายในจุดแรก และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าต้นน้ำ และน้ำตกเก้าโจนให้มีน้ำตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่ง ...
  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดราชบุรี
เช้าวันนี้ (15 มี.ค 60) นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีประเด็นการประชุมการตรวจติดตามงานประกอบด้วย การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม,การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง,การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและก ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
22 มี.ค. 60 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี..  (766 KB)
20 มี.ค. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (61 KB)
14 มี.ค. 60 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เม.ย. 60
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1   (61 KB)
02 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปีงบประ..  (83 KB)
09 ก.พ. 60 ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ..  (349 KB)
23 ม.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (283 KB)
16 ม.ค. 60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  (1160 KB)
04 ม.ค. 60 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (14/2560)  (48 KB)
04 ม.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (13/2560)  (447 KB)
 
24 มี.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด  (98 KB)
24 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  (99 KB)
24 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล  (97 KB)
23 มี.ค. 60 จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา  (88 KB)
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งท่อระบบผสมสารเคมีในท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 500 มม. ..  (88 KB)
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน 325 และหมู่ท..  (120 KB)
23 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  (92 KB)
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งท่อระบบผสมสารเคมีในท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 500 มม. ..  (90 KB)
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,028 เครื่อง  (86 KB)
21 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก)  (95 KB)
 
20 มี.ค. 60 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ..  (77 KB)
20 มี.ค. 60 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  (335 KB)
14 มี.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประช..  (405 KB)
13 มี.ค. 60 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
09 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู..  (1895 KB)
08 มี.ค. 60 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้..  (169 KB)
02 มี.ค. 60 คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน  (2204 KB)
25 ก.พ. 60 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2560  (53 KB)
21 ก.พ. 60 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชกา..  (425 KB)
20 ก.พ. 60 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (163 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14227068  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU