|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00608712  
   ขณะนี้  00000029   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 พ.ค. 59 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 770 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 770 รูป เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักง ...
  
จังหวัดราชบุรีอบรม ครู ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับอำเภอ
วันที่ 28 พ.ค. 59 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดอบรมวิทยากรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับอำเภอ ครู ข. แก่วิทยากรจำนวน 100 คน ที่แต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรีได้คัดเลือก เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และมาลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้มากที่สุด
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
  
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน
วันนี้(24 พ.ค. 59) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมร่วมกับ ส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน ในการเตีรยมความพร้อมจัดกิจกรรม “ ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายนนี้ ที่บริเวณตลาดโค๊ยกี๊ราชบุรี 200 ปี ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด
สำหรับการจัดกิจกรรม “ ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี” สำนักงานกองทุน ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
เช้าวันที่ 20 พ.ค. 59 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2559 ที่วัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี โดยจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวที่วัดหาธาตุวรวิหาร และวัดอมรินทราราม ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย เป็นศูนย์ร ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (33 KB)
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (188 KB)
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏ..
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเช..  (536 KB)
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (38 KB)
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (176 KB)
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (123 KB)
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งหัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงมหา..  (198 KB)
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  (195 KB)
27 ม.ค. 59 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  (45 KB)
 
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านคา (อบจ...  (387 KB)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PE ขนาด ๔” หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันจันทร์ (อบจ...  (393 KB)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PE ขนาด ๔” หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพันจันทร์ (อบจ...  (389 KB)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๕ (อบจ.รบ..  (574 KB)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคา (อบจ.รบ.)  (646 KB)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูดแรงดันสูง (อบจ.รบ.)  (690 KB)
30 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลกระจับ หมู่ที่ ๑๑ (อบจ.รบ.)  (768 KB)
30 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวงาม (อบจ.รบ.)  (738 KB)
30 พ.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๔ (อบต..  (921 KB)
30 พ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ (อบต.ด่านทับตะโก..  (690 KB)
 
25 พ.ค. 59 การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ..  (232 KB)
24 พ.ค. 59 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  (216 KB)
19 พ.ค. 59 มติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.  (422 KB)
19 พ.ค. 59 การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  (154 KB)
16 พ.ค. 59 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมา..  (28 KB)
10 พ.ค. 59 การจัดทำข้อมูลสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดราชบุร..  (124 KB)
27 เม.ย. 59 เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์  (716 KB)
26 เม.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอา..  (293 KB)
19 เม.ย. 59 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติตามคนหายและพิสูจน์..  (764 KB)
14 มี.ค. 59 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2559   (57 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3232 2677 Hotline 61728
คุณเข้าชมลำดับที่ 13229424  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU