|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00697601  
   ขณะนี้  00000046   
 
 
 
 
  
ราชบุรีจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
วันที่ 22 ก.ค. 62 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี และวัดเขาวัง จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของแต่ละศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ อย่างน้อย 2 ศาสนา มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมศาสนาที่มีความหลากหลาย จะเป็นการหล่อหลอมเยาวชนแต่ละศาสนา ให้มีจิตสำนึกในเรื่ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 20 ก.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกอบด้วย ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลองยายต้อย ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี
โดยร่วมกันทำความส ...
  
จังหวัดราชบุรีเปิดอาคารตลาดเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง
วันที่ 12 ก.ค. 62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน เป็นเกษตรกรตัวจริงที่มาจำหน่ายด้วยตนเองภายใต้ “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” รวมทั้งเกษตรกรจะได้เรียนรู้ช่องทางการตลาด และสามารถผลิตสินค้า ตามความต้องการของตลาด ผู้ผลิตจะได้พบผ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันนี้(11 ก.ค. 62) ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยถวายพวงมาลา จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย นำกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระสาทิสลักษณ์ ซึ่งมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ เสด็ ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (1155 KB)
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
 
19 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก(แขวงทางหลว..  (141 KB)
18 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(จังหวัดร..  (86 KB)
18 ก.ค. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(จังหวัดร..  (19 KB)
12 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่อเที่ยวและบริการ(แขวงทางหล..  (147 KB)
12 ก.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 1 รายการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (94 KB)
10 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม(จังหวัดราชบุรี)  (55 KB)
08 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)  (117 KB)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)  (96 KB)
03 ก.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อำเภอจอมบึง)  (54 KB)
03 ก.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อำเภอจอมบึง)  (55 KB)
 
18 ก.ค. 62 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562  (3566 KB)
11 ก.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ..  (2285 KB)
09 ก.ค. 62 โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประช..  (1118 KB)
08 ก.ค. 62 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขอ..  (1436 KB)
03 ก.ค. 62 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  (1004 KB)
02 ก.ค. 62 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร  (1800 KB)
19 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  (1139 KB)
13 มิ.ย. 62 โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  (3958 KB)
13 มิ.ย. 62 การจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน  (721 KB)
07 มิ.ย. 62 พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย  (548 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22032448  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU