|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00796458  
   ขณะนี้  00000050   
 
 
 
 
  
ราชบุรีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบึงกระจับ กว่า 300,000 ตัว
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี และเทศบาลตำบลกระจับ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบึงกระจับ กว่า 300,000 ตัว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบึงกระจับ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต 4 นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดรา ...
  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ที่จังหวัดราชบุรี

เช้าวันนี้ (9 ก.ค.63) ดร.ดวงฤทธิ์เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจําปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดร ...
  
ราชบุรีจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ราชบุรีจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 22 มิ.ย. 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อเ ...
  
ราชบุรีเข้าประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2563
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หรือหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2563 ซึ่งกรมการปกครองจัดขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ พร้อมให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความรักความสามัคคีในหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน

โดยวันนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้เดินทางเข้าตรวจและรั ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส..  (618 KB)
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  (1551 KB)
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (1162 KB)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disea..  (483 KB)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"  (725 KB)
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (748 KB)
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ  (4084 KB)
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ใ..  (425 KB)
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
 
11 มิ.ย. 63 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 59 รายการ (เทศบาลเมื..  (130 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)โครงการบูรณาการสร้างรอย..  (36 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายทางซอยบ..  (43 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก หน้าวัดบ้า..  (43 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี..  (47 KB)
26 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ) (ปกครองจังหวัดราชบุรี)   (71 KB)
26 พ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใ..  (37 KB)
22 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (78 KB)
22 พ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน  (45 KB)
19 พ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด(ร..  (87 KB)
 
08 ก.ค. 63 ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563  (292 KB)
01 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..  (2259 KB)
24 มิ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมจ..  (785 KB)
16 มิ.ย. 63 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำป..  (4046 KB)
02 มิ.ย. 63 แบบสำรวจIIT และ EIT  (29 KB)
01 มิ.ย. 63 แบบฟอร์ม 4 แสนล้าน  (356 KB)
29 พ.ค. 63 แบบ OIT  (152 KB)
29 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้..  (948 KB)
29 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..  (313 KB)
27 พ.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร&quo..  (3812 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22981570  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU