|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก คำรับรองการปฏิบัติราชการ
เอกสารแจ้งส่วนราชการทำคำรับรองและKPI ปี 58
ปรับปรุงล่าสุด : 19 มี.ค. 58

เอกสารแจ้งส่วนราชการทำคำรับรองและKPI ปี 58
 แนบแฟ้ม 1 : frar-19032558-5.rar (144 KB)
     ชนิด: application/force-download   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 12247 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
19 มี.ค. 58 เอกสารแจ้งส่วนราชการทำคำรับรองและKPI ปี 58
19 มี.ค. 58 แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญองค์การ
21 ม.ค. 58 วาระประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ปี 2558
21 ม.ค. 58 บัญชีส่วนราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดปี 2558
21 ม.ค. 58 กรอบปฏิทินแนวทางตัวชี้วัดปี 2558
28 มี.ค. 56 รายงานตัวชี้วัด 6 เดือน ปี 56
13 มี.ค. 56 แจ้งส่วนราชการทำคำรับรองและKPI ปี 56
13 ก.พ. 56 แบบรายงานตัวชี้วัดนโยบายรัฐบาล56ส่วนราชการ
15 ม.ค. 56 รายละเอียดตัวชี้วัด56เพิ่มเติม 7 ตัว
04 ธ.ค. 55 บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัด ราชบุรี ปี 2556
04 ธ.ค. 55 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2556
04 ธ.ค. 55 รายการตัวชี้วัด ร้อยละการบรรลุยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2556
04 ธ.ค. 55 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
04 ธ.ค. 55 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองจังหวัด ปี 56
18 มิ.ย. 55 ปี 2555
17 พ.ค. 55 หนังสือ รบ 0016.2-8351 ลวท 10 พ.ค. 55 การปรับปรุงกรอบตัวชี้วัด
17 พ.ค. 55 บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัด ราชบุรี ปี 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม)
10 พ.ค. 55 หนังสือ กพร ว14 การปรับปรุงกรอบการประเมินตามคำรับรอง ปี 55
13 ก.พ. 55 บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัด ราชบุรี ปี 2555 (แก้ไข)
13 ก.พ. 55 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2 นโยบายสำคัญเร่งด่วน (เพิ่มเติม)
23 ธ.ค. 54 รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด ปี 2555
23 ธ.ค. 54 บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชั้วัดจังหวัด ปี 2555
25 เม.ย. 54 ประกาศชมเชยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
28 มี.ค. 54 ปี 2554
27 ม.ค. 54 เอกสารการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ปี 2554
27 ม.ค. 54 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ปี 2554
02 ก.พ. 54 แบบฟอร์ม เอกสารแนบคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีของส่วนราชการ ปี 2554
13 ธ.ค. 53 หนังสือจังหวัดราชบุรีที่ รบ 0016.2/21851 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553
09 ธ.ค. 53 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
10 พ.ย. 53 ปี 2553
12 เม.ย. 53 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
27 พ.ย. 52 ปี2552
27 พ.ย. 52 ปี2551
27 พ.ย. 52 ปี2550
27 พ.ย. 52 ปี2549
27 พ.ย. 52 ปี2548
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 30487685  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU