|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
ปรับปรุงล่าสุด : 02 ส.ค. 60

ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-2082560-40.pdf (52 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
14 ม.ค. 62 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจังหวัด)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
11 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่โครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อ.บ้านโป่ง)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ม.ค. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.วัดเพลง)
09 ม.ค. 62 เผยแพร่ประกาศ(ราคากลาง)(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า(พาณิชย์จังหวัด)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (โยธาธิการและผังเมือง)
04 ม.ค. 62 ยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้าย(อ.บ้านโป่ง)
24 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (อ.ปากท่อ)
21 ธ.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ.วัดเพลง)
21 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
21 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.วัดเพลง)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
19 ธ.ค. 61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมูที่ 5 (อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร หมู่ที่ 15 (อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
14 ธ.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแปรรูป จำนวน 46 กอง(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 61 เผยแพร่ประกาศราคากลาง(สนง.ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังใหม่
12 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
11 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.ปากท่อ)
11 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม (โยธาธิการและผังเมือง จว.รบ
04 ธ.ค. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
03 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ต.เขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
29 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
28 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
28 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 พ.ย. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
26 พ.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
23 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนจ.รบ.)
23 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนจ.รบ.)
14 พ.ย. 61 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
02 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมผ้าด้วยอุณหภูสูง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
02 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
29 ต.ค. 61 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสื่อสารการสอนออกแบบสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม(เทคนิคโพธาราม)
26 ต.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง (อ.บ้านโป่ง)
19 ต.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
16 ต.ค. 61 สอบราคาซื้อถุงยังชีพโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"ประจำปี2562 (เหล่ากาชาดจังหว
02 ต.ค. 61 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำเภอบางแพ)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำเภอบางแพ)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
06 ก.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 จำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ต.หินกอง(อ.เมืองราชบุรี)
20 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวกลุ่มทวารวดีท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 บ้านหนองตาหลวง ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ต.ห้วยไผ่ (อ.เมืองราชบุรี)
15 ส.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าเกริงกระเวียจังหวัดกาญจนบุรี(อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ
15 ส.ค. 61 การประมูลขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
10 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ตำบลห้วยไผ่ (อ.เมืองราชบุรี)
09 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
06 ส.ค. 61 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
06 ส.ค. 61 ประกวดราคาซื้อเส้นด้ายฝ้าย เบอร์ 40s/2 เมอร์เซอร์ไรด์(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
26 ก.ค. 61 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(ทต.เจ็ดเสมียน)
18 ก.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร (อ.เมือง)
12 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างขนถุงไปรษณีย์เส้นทางสาย ศป.ราชบุรี-สวนผึ้ง(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
12 ก.ค. 61 การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี)
21 มิ.ย. 61 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(โรงพยาบาลราชบุรี)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง (อ.เมืองราชบุรี)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง(อ.สวนผึ้ง)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
11 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง (อ.เมืองราชบุรี)
08 มิ.ย. 61 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง
04 มิ.ย. 61 ขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอนโรงจอดเรือยนต์ดับเพลิง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
01 มิ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
31 พ.ค. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง
24 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1-4 ต.ดอนคลัง (อ.ดำเนิน)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (อ.ดำเนินสะดวก)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) อ.ดำเนินสะดวก
15 พ.ค. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว(อ.ดำเนิดสะดวก)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อแมน) ประปา(อ.ดำเนิดสะดวก)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(อ.ดำเนิดสะดวก)
08 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลดอนคลัง (อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) ขนาด dia 140 มม. ฯ (อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยง ฯ (อ.ดำเนินสะดวก
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) อ.ดำเนินสะดวก
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯ อ.ดำเนินสะดวก)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3090 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3273 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3206 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (แขวงทางหลวงราชบุรี)
01 พ.ค. 61 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
27 เม.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบั(ที่ทำการปกครองจังหวัดรา
27 เม.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบัติงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัดรา
09 เม.ย. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองบ้สนโป่ง)
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราดยางพาราแอสฟัลติก(อบต.เกาะพลับพลา)
30 มี.ค. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
30 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-5 (ถนนสายดอนทอง) ต.แพงพวย (อบต.แพงพวย)
30 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี(ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
26 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 3 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อ.วัดเพลง)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (อ.วัดเพลง)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
22 มี.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(อบต.คุ้งพยอม)
22 มี.ค. 61 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ (อบต.เกาะพลับพลา)
21 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บ้านคา)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (อ.วัดเพลง)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (อ.วัดเพลง)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ.วัดเพลง)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายใหญ่ ต่อเติม หมู่ที่ 5 ตำบลจอมประทัดฯ(อ.วัดเพลง)
13 มี.ค. 61 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)
12 มี.ค. 61 ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 3 คัน (สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี)
12 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 มี.ค. 61 ประกาศการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ(โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overtay สายท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 5 (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overtay ทางเข้าบ้านหนองกระเฉด (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลดงปากท่อ (อบต.ปากท่อ)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล น้ำยาล้างจาน สบู่อาบน้ำ แป้งเด็ก (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล รถยนต์เก๋ง (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล รถยนต์กระบะ (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล ทีวี ตู้เย็น พัดลม (กาชาด)
28 ก.พ. 61 ประกาศราคาจ้างดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
27 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวจังหวัดราชบุรี(สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี)
23 ก.พ. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 2 (ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
23 ก.พ. 61 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2560(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 2 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
15 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางฯ ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพิทาบฯ ม.10 ต.เกาะพลับพลา(อ.เมืองราชบุรี)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม
09 ก.พ. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
07 ก.พ. 61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ (อ.สวนผึ้ง)
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.1 ต.ชำแระ
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.9 ต.บ้านเลือก
05 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อ(อ.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 61 ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ (BOILER)จำนวน 1 เครื่อง(สถาบันการอีวศึกษาภาคกลาง 4)
02 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ชำแระ
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศาลเจ้าพ่อมะขามเอน-หนองกลางเนิน (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยบัวขาว (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองหมี-บ้านกล่วย ล็อก 2 (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ม.1 ต.บ้านเลือก
01 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน ม.1 ต.บ้านเลือก
01 ก.พ. 61 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด(ขนส่งจังหวัดราชบุรี)
01 ก.พ. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อ.บางแพ)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร(อ.บางแพ)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์(โยธาธิการและผังเมือง จว.รบ.)
01 ก.พ. 61 การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรศณีย์(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
01 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.บางแพ)
30 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 ม.6 ต.ชำแระ
26 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
26 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สสจ.รบ)
25 ม.ค. 61 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่มนวม) (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
23 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
23 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น(อ.บางแพ)
19 ม.ค. 61 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 8 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 1 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
17 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ตำบลนครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
15 ม.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ (อ.บ้านโป่ง)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
11 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
05 ม.ค. 61 ปรพกาศซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 )
05 ม.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัญฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ม.ค. 61 ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
05 ม.ค. 61 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลังวัดดอนคา (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
27 ธ.ค. 60 รายละเอียดการคำนวนราคากลาง (อ.บางแพ)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณท่าราบ (โยธาธิการและผังเมือง)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ (โยธาธิการและผังเมือง)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ต.นครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
22 ธ.ค. 60 คำนวณราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 คำนวณราคากลางจัดจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านลำน้ำ - บ้านบางแขม(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา (อ.ปาดท่อ)
22 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (อำเภอบางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอบ้านคา)
20 ธ.ค. 60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 3 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(อ.ปากท่อ)
18 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ต.นครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
15 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางทุ่งพิทาบ เขาพลอง ม.10 ต.เกาะพลับพลา (อ.เมือง)
15 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง ม.1 ม.6 และ ม.7 ต.หินกอง (อ.เมือง)
15 ธ.ค. 60 สอบราคาซื้อถุงยังชีพ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(เหล่ากาชาดจังหว
13 ธ.ค. 60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 )
13 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 )
13 ธ.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยางพารายืนต้น สวนป่าทองผาภูมิ (อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 ธ.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองปะติ (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีปี 2561 (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีปี 2561 (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม(อำเภอบางแพ)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนราดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อ.ปากท่อ)
08 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯต.เกาะพลับพลา(อ.เมืองราชบุรี)
08 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ต.หินกอง(อ.เมืองราชบุรี)
07 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางแพ
04 ธ.ค. 60 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแก้ว หมู่ ๙ ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
04 ธ.ค. 60 ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อำเภอปากท่อ)
04 ธ.ค. 60 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอบ้านคา)
04 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาบ้ารเหล่ามะละกอ (อ.ปากท่อ)
01 ธ.ค. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอบางแพ)
01 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยเล็กพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคา(อำเภอบ้านคา)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการกำจัดผักตบชวาในลำคลองฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกลำห้วยแก้วฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง (อ.เมือง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทุ่งพิทาบ (อ.เมือง)
27 พ.ย. 60 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอปากท่อ)
27 พ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 1 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
16 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
13 พ.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.น้ำพุ)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
10 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ต.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ(เทศบาลเมืองท่าผา)
05 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 (สนจ.)
22 ก.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลกระจับ(เทศบาลตำบลกระจับ)
18 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
11 ก.ย. 60 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศครั้งที่ 2 (สนจ.รบ.)
08 ก.ย. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิ(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโปง)
07 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัด)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 )
28 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน 4 โครงการ และ 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ข้าวสาร(รพ.ราชบุรี)
28 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน(รพ.โพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CLOPIDOGREL BISUPLHATE 75 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าและสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 5 (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ประมูลซ์้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งครบวงจร (ทต.กระจับ)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกและบำรุงป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงพลาสติก จำนวน 6 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล ขนาด 1 ตัน (ทต.บ้านสิงห์)
25 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ (ทต.บ้านสิงห์)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (ทม.โพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีฝึกนิศิษย์คณะวนศาสตร์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยพิิทักษ์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (อบต.เจดีย์หัก)
25 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่อยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา OLANZAPINE 10 MG. ORALLY DISINTEGRATING TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา LEUPRORELIN ACETATE 3.75 MG. (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DASATINIB 70 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบบันทึกภาพได้พร้อมอุปกรณ์บริเวณเรือนเพาะชำและโรงพัสดุ (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 ชุด(เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน(เทศบาลเมืองโพธาราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างงานโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทำความสะอาด(เทศบาลเมืองโพธาราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว(อบต.วัดแก้ว)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วม(สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกซอย(อบต.เจดีห์หัก)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 โครงการ (อบจ.รบ.)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
23 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
23 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร(แขวงการทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
21 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงราย ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จำนวน 5 ฉบับ(ป่าไม้จังหวัดเชียงราย)
21 ส.ค. 60 โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-หาดขี้นก หมู่ที่ 8(อบต.เกาะพลับพลา)
21 ส.ค. 60 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(อบต.แพงพวย)
21 ส.ค. 60 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3090(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอัตราย ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3206(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ(อบต.ด่านทับตะโก)
21 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ(เ?ศบาลตำบลจอมบึง)
21 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
21 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (สนจ.รบ.)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร(สนง.สบับสนุนบริการสุขภาพเขต 5)
18 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ(อบจ.)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาล(ทม.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(ทม.ท่าผา)
18 ส.ค. 60 ประมูลงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(อบต.เจดีย์หัก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก(ทต.เจ็ดเสมียน)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ERYTHOPOETIN ALPHA 40,000 IU. FOR INJECTION(โรงพยาบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 การประมูลราคาให้เช่าท่าเรือและท่าข้าม(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรลภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารศูนย์บริการ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหนึ่งช่องทาง หมู่ที่ 1(อบต.ด่านทับตะโก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(โรงพยาบาลราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สนจ.รบ.)
18 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (สนจ.รบ.)
17 ส.ค. 60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด(อบจ.รบ.)
17 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลส. พร้อมขยายถนน (เทศบาลตำบลบ้านไร่)
17 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ(อบต.ป่าหวาย)
17 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานด้านหลังสำนักงานป้องกันฯ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำและจ้างเหมาปรับปรุงถนน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)