โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี
  เอกสารโครงการ
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - จังหวัดราชบุรี
  พระราชทานพระราชานุญาต
  ประกาศ
  ประกาศคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ
  แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ. - จังหวัดราชบุรี
  แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ.
  ขั้นตอนการขอรับพิจารณาและสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก อพ.สธ.
  เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 2562
  ผลการดำเนินงาน
  รูปกิจกรรมการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก อพ.สธ. - จังหวัดราชบุรี
  คำอธิบายความหมาย
  กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ
  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบ
  หนังสือสั่งการจังหวัดราชบุรี
  รายชื่อผู้ประสานงาน
    นายพัฒระ บรรณาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี
    สำนักงาน 032-337890 มือถือ 089-9954246 มท. 61722