PMQA 4.0

เอกสารเผยแพร่  
คู่มือ PMQA 4.0
อ่าน
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
อ่าน
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
อ่าน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
อ่าน
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่าน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
อ่าน
หมวด 1 การนำองค์การ
อ่าน
ลักษณะสำคัญองค์การ
อ่าน