|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก PMQA

เอกสารเผยแพร่

อ่าน

14 ม.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด..  (270 KB) 751
28 ส.ค. 58 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559  (2386 KB) 345
28 ส.ค. 58 ปฏิทินตัวชี้วัดปี 2559  (120 KB) 120
28 ส.ค. 58 กรอบตัวชี้วัดปี 2559  (174 KB) 129
17 ก.ค. 58 แผนสร้างความผาสุกจังหวัดราชบุรี ปี 2558  (301 KB) 132
02 มิ.ย. 58 (ร่าง)แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการป..  (65 KB) 167
02 มิ.ย. 58 (ร่าง)แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดราชบุรี ป..  (56 KB) 124
16 เม.ย. 58 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 6 เดือน ปี 58  (52 KB) 263
16 เม.ย. 58 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดขั้นตอน 6 เดือน ปี 58  (55 KB) 134
08 ก.ย. 57 แผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปี 57  (292 KB) 381


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14581515  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU