|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ปรับปรุงล่าสุด : 16 มิ.ย. 60

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

วันเดือนปีเกิด        23 กรกฎาคม 2510ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร
- นายอำเภอ รุ่นที่ 49
- นักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 51
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in     
Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา
ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2551 - 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา
ปี 2555 - 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 2557 - 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2558 - 2559  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 2559 - 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-25042560-68.jpg (643 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 72021 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
นายวีรัส ประเศรษโฐ
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
นางณิทฐา แสวงทอง
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14581514  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU