|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 66

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-5855 / 08-9203-0401

วันเดือนที่เกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2506

ภูมิลำเนา :  จังหวัดนครปฐม

การศึกษา       
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม    
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52
- หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 46
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

ผลงานดีเด่น : ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครปฐม (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2554

การรับราชการ  
- พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
- พ.ศ. 2548 นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2553 นายอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2554 นายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ. 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมการปกครอง
- พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
- พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


เบอร์ติดต่อ 0-3233-7096
 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-24052564-9.jpg (217 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 139926 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27376416  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU