|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงล่าสุด : 01 เม.ย. 67

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566
วันเกิด 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2510

ประวัติการรับราชการ
- 22 มิ.ย.2536 ปลัดอำเภอ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
- 10 พ.ค.2537 ปลัดอำเภอ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
- 24 เม.ย.2538 ปลัดอำเภอ กิ่ง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- 24 ม.ค.2543 ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผวจ.ฉะเชิงเทรา
- 1 ต.ค.2544 ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผวจ.สมุทรปราการ
- 1 ต.ค.2545 ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผวจ.ชลบุรี
- 29 ต.ค. 2547 บุคลากร 8ว กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- 4 ม.ค. 2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
- 10 พ.ค. 2549 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว สถาบันดำรงราชานุภาพ
- 15 ต.ค. 2550 ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สนผ.สป.มท.
- 15 ธ.ค. 2552 ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
  การปกครองท้องถิ่น สนผ.สป.มท.
- 9 พ.ค. 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
- 6 ก.พ. 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว
- 18 ก.พ. 2556 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
- 1 ต.ค.2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
- 4 ต.ค.2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- 10 ส.ค.2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
- 1 ต.ค.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
- 1 ต.ค. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
การศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
- หลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ผบ.หมวด อส. รุ่นที่ 11
- หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 56
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น1+ พ.ศ.2561
การศึกษาดูงาน
- การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2546
- การพัฒนาเมืองใหม่ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2546
- ระบบการวางผังเมืองต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2547
- การบริหารจัดการภาคเอกชน ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ พ.ศ.2548
- การป้องกันอุทกภัยและการบำบัดน้ำเสีย ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2552


 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-4102566-89.jpg (794 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 149416 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 36287327  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU