|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายวีรัส ประเศรษโฐ
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ต.ค. 61

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

วัน/เดือน/ปี/เกิด 29 มิถุนายน 2504
ที่อยู่ 3/355 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร. 089 203 0477

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กทม.
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต)

ประวัติการอบรม

2530 การข่าวลับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2535 ปลัดอำเภอ (รุ่น 111)
2536 ผู้บังคับหมวด อ.ส. (ปลัดป้องกัน) (รุ่นที่ 7)
2536 ผู้ประสานงานข่าว ศปส.114 กอ.รมน.
2540 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รุ่นที่ 81)
2544 ผู้บริหารระดับกลาง วิทยาลัยมหาดไทย สป.มท. (บมท.รุ่นที่ 6)
2544 ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย สนง.กพ. (New Wave Leader รุ่นที่ 1)
2545 หลักสูตรนายอำเภอ (รุ่2ที่ 51)
2548 หลักสูตรนายอำเภออาสาปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (รุ่นที่ 1)
2552 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (รุ่นที่ 53)
2553 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ (สำนักอาสารักษาดินแดน)
2556 ผู้บริหารงานวิทยาศาสตร์ระดับสูง
2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางเตรียมการสู่อาเซียน (สิงคโปร์)
2557 ผู้บริหารสิ่งแวดล้อมระดับสูง (รุ่นที่ 4 บธส.4)
2558 ผู้บริหารความมั่นคงแห่งชาติ (รุ่นที่ 6 บมท.6)
2559-60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.59)

ประสบการณ์การทำงาน

2529 นักการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2533 ปลัดอำเภอ อ.ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
2534 ผู้ช่วยจ่าจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
2536 นายทหารแผนงานโครงการ ศปส.114 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กรุงเทพฯ
2539 หัวหน้างานช่วยอำนวยการ สำนักเลขานุการกรมการปกครอง
2543 หัวหน้าสำนักงานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจณ (ดร.วรวิทย์ เลิศลักษณา/นายไพโรจน์ พรหมสาส์น/นายศิวะ แสงมณี)/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ)
2547 หัวหน้าสำนักงาน รอง ผอ.สสส.จชต. (พลเรือน) กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสสจชต.) ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2547 หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง (นายศิวะ แสงมณี)
2548 นายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
2551 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน (สน.ยอ.เดิม)
2552 นักทรัพยากรบุคล ระดับำชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยปกครองช่วยราชการ ศอ.บต.
2553 หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จชต.ศอ.บต.
2554 นักปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ที่ สนง.ศอ.บต.มท.
ก.ย. 2554 นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ธ.ค. 2554 นายอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2557 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7, 8
2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, มุกดาหาร
2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-10102561-70.jpg (167 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 18689 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายชยาวุธ จันทร
นายวีรัส ประเศรษโฐ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นางอังคณา ชิตะติตติ
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21803330  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU