|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอบ้านคา
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

         อำเภอบ้านคา เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แต่เนื่องจากอำเภอสวนผึ้งมีอาณาเขตกว้างขวางและประชากรมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลตัวอำเภอ ทำให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรได้ไม่ทั่วถึง และสภาพท้องที่โดยทั่วๆ ไปมีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆกระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งท้องที่อำเภอสวนผึ้งตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า "กิ่งอำเภอบ้านคา" ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550
        อำเภอบ้านคามีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง และตำบลหนองพันจันทร์ มีหมู่บ้านรวม 34 หมู่บ้าน

 

 

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อ 
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอหนองหญ้าปล้อง (จังหวัดเพชรบุรี)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า)

 

 

 

 

พื้นที่
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,026 ตารางกิโลเมตร

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
1. ภูเขาต่างๆ และเทือกเขาตะนาวศรี
2. น้ำตกซับเตย และน้ำตกห้วยสวนพลู
3. ป่าไม้ด้านทิศใต้และตะวันออกของกิ่งอำเภอ
4. ลำห้วยท่าเคย, มะหาด, พุบอน, กระชาย, หนองน้ำขุ่น และลำห้วยสาขาต่างๆ ที่เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี
5. บ่อน้ำพุร้อนที่บ้านน้ำพุร้อน หมู่ที่ 4 ต.บ้านบึง
6. ร่ธาตุต่างๆ เช่น เฟลสปาร์ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
   
          ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัด ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย

 

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 30428 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26653144  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU