|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอปากท่อ
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

          ประวัติมีว่า  พื้นที่ทั่วๆ  ไปของอำเภอนี้ราบส่วนมาก  และมีพื้นที่แห่งหนึ่งเป็นที่ต่ำกว่าที่อื่น  พื้นที่แห่งนั้นเรียกว่า  "หนองทะเล"   ในฤดูฝนน้ำฝนจากตำบลต่างๆ  จะไหลมารวมกันที่หนองทะเลเพียงแห่งเดียว  และทางทิศตะวันออกของหนองทะเลเป็นที่ต่ำกว่าทุกทิศน้ำที่ไหลมารวมกันอยู่นั้น   จะไหลไปทางไหนไม่ได้    มีช่องทางน้ำไหลได้เพียงทางเดียวเวลาน้ำไหลออกจากหนอง ทะเลจะเชี่ยวมาก  คล้ายน้ำไหลออกจากท่อเลยทำให้ราษฎรขนานนามพื้นที่หนองทะเลใหม่ว่า       "ปากท่อ" ซึ่งเป็นตำบลและที่ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่มาจนถึงปัจจุบัน   
          ตำบลปากท่อ เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองราชบุรี  ต่อมาเมื่อ  ร.ศ.  118  ได้ตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นแห่งหนึ่ง  คือ  ที่ว่าการอำเภอท่านัด-วัดประดู่  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจอมประทัด  ตำบลปากท่อจึงได้โอนไปขึ้นกับอำเภอท่านัดวัดประดู่   แต่การไปมาติดต่อของราษฎรไม่สะดวก  เพราะที่ว่าการอำเภอดังกล่าว  ตั้งอยู่ริมคลอง  ไม่มีถนน      จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ตำบลวัดเพลง  เรียกว่า  ที่ว่าการอำเภอแม่น้ำอ้อมจนเมื่อง  พ.ศ.  2460 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอแม่น้ำอ้อม  มาตั้งที่ตำบลปากท่อ

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

พื้นที่
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 757,835 ตารางกิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
   
        ที่ราบลุ่ม  ได้แก่พื้นที่ตำบลวัดยางงาม  ตำบลวันดาว  มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเพาะปลูก  มีลำคลองเชื่อมหลายสาย  เช่นคลองวัดประดู่  คลองปากท่อ ที่ราบตอนกลาง  ได้แก่พื้นที่ตำบลบ่อกระดาน  ตำบลป่าไก่  ตำบลปากท่อ  พื้นที่เป็นนาอาศัยน้ำฝน  และจากคลองพระราชทานที่ขุดขนานกับทางรถไฟสายใต้  และคลองแสวงจันทร์รำลึก ที่ราบสูง   ได้แก่ตำบลหนองกระทุ่ม  ตำบลดอนทราย  ตำบลวังมะนาว  ตำบลทุ่งหลวง  ตำบลอ่างหิน  ซึ่งบางแห่งเป็นที่ราบ  บางแห่งเป็นเขามีการทำนา  ทำไร่ตามสภาพ ที่ป่าและเขา  ได้แก่ตำบลยางหัก  ที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเขามีที่ราบน้อยมากประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้  ส่วนใหญ่   เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  และมีราษฎรจากท้องถิ่นอื่นเข้าไปหักร้างถางป่า  จับจองที่ทำกินอยู่มาก

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 15820 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26653221  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU