|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอจอมบึง
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

           จอมบึง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเป็นเส้นทางผ่านเวลาทัพพม่าจะยกมาตีไทยพ.ศ.  2438  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจอมบึงกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถ   พระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จไปชมบึงใหญ่  โดยเสด็จไปทางสายเก่าบ้านวังมะเดื่อ  เจ้าหน้าที่ได้เปิดป่าพงหญ้าเป็นถนนไปสู่บึง  พระองค์ทรงโปรดปรานในความงามของบึงมากทรงพระดำรัสช้าๆ  ว่า"นี้หรือบึง สวยงามดี  ต่อไปจะเจริญต่อไปนี้ให้เรียกว่า  จอมบึง"   ชาวบ้านจึงเรียกบึงใหญ่ว่าจอมบึงมาจนทุกวันนี้การเสด็จประพาสจอมบึงครั้งนี้  พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำริว่าท้องที่จอมบึงเป็นที่ราบ  ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่นแต่กันดาร   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง   พ.ศ.   2501  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอจบึงเป็นอำเภอจอมบึง
              อำเภอจอมบึงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน  9 อำเภอของจังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง  30 กิโลเมตร  โดยทางหลวงแผ่นดิน     สายราชบุรี - จอมบึง 
   

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   อำเภอท่าม่วงและอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

พื้นที่
อำเภอจอมบึงมีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของจังหวัด คือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 816 ตารางกิโลเมตร 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
   
          ที่ราบลุ่มทุ่งนาและหนองน้ำ    พบอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลปากช่อง    ใจกลางของตำบลจอมบึง  ตอนใต้ของตำบลเพิกไพร  ตอนเหนือของตำบลรางบัวและทางตอนกลางด้านทิศตะวันออกของตำบลด่านทับตะโก   พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว           พื้นที่เป็นที่ดินทรายและดินลูกรัง  พบในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกของตำบลปากช่อง  ด้านเหนือและด้านตะวันออกของตำบลจอมบึง        ตามแนวกลางจากด้านทิศตะวันออกโค้งไปถึงด้านตะวันตกของตำบลรางบัว  พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ดินร่วนปนทรายและดินดำ  พบในด้านทิศใต้ของตำบลปากช่อง  สองฝั่งลำน้ำภาชีในตำบลด่านทับตะโกและตำบลแก้มอ้น  พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อย  พืชไร่  และพืชผักสวนครัว  โดยเฉพาะตำบลด่านทับตะโกและตำบลแก้มอ้น  จะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่มากที่สุดในอำเภอพื่นที่ภูเขา  พบมากในตอนใต้ของตำบลรางบัว  ด้านทิศตะวันตกของตำบลด่านทับตะโกและตำบลแก้มอ้น  ตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลและอำเภอ  และยังพบภูเขาขนาดเล็กอยู่ในทุกพื้นที่ของตำบลอื่นๆ ด้วย  พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 25231 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26651662  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU