|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอดำเนินสะดวก
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

          อำเภอดำเนินสะดวก เริ่มขึ้นก่อน พ.ศ. 2400  พื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีป่าดงไผ่และต้นเสือหมอบ  เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะท่วมพื้นที่เกือบทั้งหมดของอำเภอสภาพท้องที่สมัยไม่มีลำคลองมากมายเช่นในปัจจุบัน ในสมัยรัชการที่  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชดำริว่าเนื้อที่ดินในเขตอำเภอดำเนินสะดวก       จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ดินราบลุ่มมีอาณาบริเวณหลายหมื่นไร่  หากให้ขุด  คลองขึ้นโดยผ่านพื้นที่ทั้งสองอำเภอก็จะเกิดประโยชน์มากมาย  แก่ราษฎรที่จะเข้ามาจับจองที่ดิน  ประกอบการเกษตร    ลำคลองนี้จะเป็นเส้นทางลำเลี่ยงสินค้าเข้าสู่ตัวเมืองหลวงได้สะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพ  กับจังหวัดราชบุรี    การขุดคลองเริ่มต้นจากจุดริมแม่น้ำท่าจีน  ตำบลบางยาง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นเส้นตรง   ผ่านตำบลโคกไผ่  (ปัจจุบันคือตำบลดอนไผ่)  และขุดผ่านเข้ามาในเขตอำเภอปากคลอง แพงพวย   (อำเภอดำเนินสะดวกเดิม)  จนถึงแม่น้ำแม่กลองที่ปากคลองบางนกแขวก   คลองนี้ได้ทำการขุดสำเร็จเมื่อ  พ.ศ.  2410  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้กระทำพิธีเปิดใช้คลองเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2411  อำเภอดำเนินสะดวก  ตั้งอยู่ที่ปากคลองลัดราชบุรีถึง  พ.ศ.2455   ทางราชการจึงได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ตำบลรางยาวฝั่งตะวันออก   เหตุที่ย้ายที่ว่าการอำเภอ    เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่เหมาะแก่การขยายสถานที่ราชการ อำเภอดำเนินสะดวก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี  อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลดำเนินสะดวก

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอบางแพ   จังหวัดราชบุรี   และอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอบางแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

พื้นที่
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 198.97 ตารางกิโลเมตร

 

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 18520 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26653142  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU