|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอบ้านโป่ง
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

          ตามจดหมายเหตุราชบุรี  อำเภอบ้านโป่ง  เดิมตั้งอยู่ที่  ตำบลท่าผา  เรียกว่าอำเภอท่าผา ต่อมารัฐบาลได้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นและเห็นว่าถ้าหาก     อำเภออยู่ที่ท่าผาแล้วการคมนาคมก็ไม่สู้สะดวก  จึงให้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ตำบลบ้านโป่ง          เรียกว่า อำเภอบ้านโป่ง สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้  
          บริเวณที่ตั้งอำเภอบ้านโป่งนี้  เดิมเป็นป่าโปร่งสัตว์ชอบมาอาศัย  และกินดินโป่งเป็นอาหาร  (ดินโป่งเป็นดินชนิดหนึ่งที่มีรสเค็ม)  โดยเฉพาะสัตว์จำพวกเลียงผาชอบมาก  ตามตำนานเก่าแก่เล่าว่าคำ  " บ้านโป่ง"    เดิมทีเดียวเรียกว่า      "  บ้านทับโป่ง " ซึ่งเล่ากันว่ามีกระท่อมหรือบ้าน  (ทับ)  อยู่ข้างดินโป่ง  แต่ชาวบ้านนิยมเรียก  "บ้านโป่ง"  เพราะสะดวกและสั้นดีและต่อมาทางราชการก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านโป่งตามไปด้วย              
          อำเภอบ้านโป่งเคยโอนไปอยู่กับจังหวัดกาญจนบุรีมาครั้งหนึ่งระหว่างสงครามมหาอาเซียบูรพา  เมื่อ  พ.ศ. 2484  และโอนกลับมาจังหวัดราชบุรีตามเดิม  เมื่อ พ.ศ. 2489              ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง  ตั้งอยู่ที่ถนนทรงพล  ตำบลบ้านโป่ง  (ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง)  มีระยะทางห่างจากจังหวัด  42 กิโลเมตร  มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน  2  สาย  ชื่อ  ทางหลวงแผ่นดินสาย 4 ( เพชรเกษม) และมีทางรถไฟผ่าน 3 สาย  คือ  ทางรถไฟสายใต้  ทางรถไฟสายหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี  และทางรถไฟสายหนองปลาดุก - กาญจนบุรี  แม่น้ำสำคัญผ่าน 1 สาย ชื่อ แม่น้ำแม่กลอง     

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอท่าม่วง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

พื้นที่
อำเภอบ้านโป่ง  มีเนื้อที่ประมาณ  390  ตารางกิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
   
         เป็นที่ราบลุ่มโดยทั่วไปเป็นที่ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  มีป่าและภูเขาในตำบลเขาขลุง  ลำน้ำที่สำคัญ     ลำน้ำที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร   การคมนาคมและการบริโภค  คือ  แม่น้ำแม่กลอง  เริ่มต้นจากแควใหญ่แควน้อย มาบรรจบกันที่ตัวจังหวัดกาญจนบุรี   ไหลผ่านท้องที่อำเภอบ้านโป่งที่ตำบลลาดบัวขาว ตำบลท่าผา ตำบลเบิกไพร  ตำบลบ้านโป่ง  ตำบลปากแรต    ตำบลคุ้งพยอม  ตำบลสวนกล้วย  ตำบลนครชุมน์  และตำบลบ้านม่วง  มีระยะประมาณ  20 กิโลเมตร

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 24288 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26651316  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU