|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวบริการ
พระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ต.ค. 65

พระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-10102565-97.pdf (244 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
30 พ.ย. 65 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
25 พ.ย. 65 คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ปี 2565
25 พ.ย. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕
23 พ.ย. 65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
22 พ.ย. 65 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตร...
17 พ.ย. 65 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
14 พ.ย. 65 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐาน..
10 พ.ย. 65 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
01 พ.ย. 65 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
19 ต.ค. 65 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหารา
11 ต.ค. 65 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
10 ต.ค. 65 พระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565
10 ต.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี...
06 ต.ค. 65 การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก APCAD
04 ต.ค. 65 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
29 ก.ย. 65 อนุบัญญัติ ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด
26 ก.ย. 65 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
22 ก.ย. 65 รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ
20 ก.ย. 65 ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอ่ารสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพส
14 ก.ย. 65 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565
12 ก.ย. 65 กฎกระทรวงการดำเนินการเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลบังคับ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)
12 ก.ย. 65 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรง..
29 ส.ค. 65 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย..
29 ส.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่าย...
26 ส.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
26 ส.ค. 65 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมงานประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูล...
19 ส.ค. 65 แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม)
10 ส.ค. 65 ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference...
05 ส.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
26 ก.ค. 65 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
22 ก.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กค ๒๕๖๕
19 ก.ค. 65 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 11 ฉบับ
18 ก.ค. 65 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา...
12 ก.ค. 65 คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
08 ก.ค. 65 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
08 ก.ค. 65 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
28 มิ.ย. 65 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
22 มิ.ย. 65 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
16 มิ.ย. 65 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์...
27 พ.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.65
25 พ.ค. 65 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
28 เม.ย. 65 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565
05 เม.ย. 65 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2565
29 มี.ค. 65 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
23 มี.ค. 65 แบบ OIT ปี 2565
21 มี.ค. 65 กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค...
21 มี.ค. 65 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"
23 มี.ค. 65 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล...
16 มี.ค. 65 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์&qu
02 มี.ค. 65 การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา...
02 มี.ค. 65 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ...
23 ก.พ. 65 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
15 ก.พ. 65 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
02 ก.พ. 65 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
24 ม.ค. 65 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 65 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ปี พ.ศ. 2565
11 ม.ค. 65 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
05 ม.ค. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
30 พ.ย. 64 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร
16 พ.ย. 64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
15 พ.ย. 64 ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.
25 ต.ค. 64 การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
15 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
14 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
20 ก.ย. 64 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
16 ก.ย. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน...
14 ก.ย. 64 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
14 ก.ย. 64 โครงการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภาครัฐ
24 ส.ค. 64 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
13 ส.ค. 64 แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง...
04 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
03 ส.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ก.ค. 64 การประชุมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์)
12 ก.ค. 64 โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไข ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง หลุมดิน - ต.ห้วยชินสีห์
02 ก.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564
22 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer
31 พ.ค. 64 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2564
28 พ.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 พ.ค. 64 การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นและไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย...
24 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการนับสนุนทางการเงิน
19 พ.ค. 64 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
30 เม.ย. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
27 เม.ย. 64 เร่งรัดดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562
21 เม.ย. 64 ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
20 เม.ย. 64 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน
24 มี.ค. 64 การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment -OIT)
09 มี.ค. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
09 มี.ค. 64 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์&qu
02 มี.ค. 64 การศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
23 ก.พ. 64 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 64 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
04 ก.พ. 64 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
26 ม.ค. 64 ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
25 ม.ค. 64 รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
15 ม.ค. 64 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
15 ม.ค. 64 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปนะจำปี พ.ศ. 2563 และแบบประวัติ/รายงาน
08 ม.ค. 64 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
23 ธ.ค. 63 แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
04 ธ.ค. 63 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม
02 ธ.ค. 63 แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
30 พ.ย. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
26 พ.ย. 63 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
12 พ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
28 ต.ค. 63 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
28 ต.ค. 63 การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF
27 ต.ค. 63 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
27 ต.ค. 63 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
19 ต.ค. 63 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
16 ต.ค. 63 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 ต.ค. 63 การตรวจสอบพัสดุงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2563
09 ต.ค. 63 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
06 ต.ค. 63 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)
18 ก.ย. 63 วันพระราชทานธงชาติไทย
14 ก.ย. 63 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
08 ก.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
03 ก.ย. 63 การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
03 ก.ย. 63 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562
11 ส.ค. 63 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษย
11 ส.ค. 63 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
10 ส.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
06 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2563
04 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
29 ก.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue"
21 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563
08 ก.ค. 63 ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
01 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
24 มิ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมจิตอาสา
16 มิ.ย. 63 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
02 มิ.ย. 63 แบบสำรวจIIT และ EIT
01 มิ.ย. 63 แบบฟอร์ม 4 แสนล้าน
29 พ.ค. 63 แบบ OIT
29 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
29 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 (แก้ไข)
27 พ.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร" รุ่นที่ 2
26 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
08 พ.ค. 63 แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
01 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
16 เม.ย. 63 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธีฯ (ว 10668)
16 เม.ย. 63 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธีฯ (ว 10667)
13 เม.ย. 63 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
08 เม.ย. 63 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
01 เม.ย. 63 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2563
01 เม.ย. 63 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
27 มี.ค. 63 กำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ฉบับแก้ไข)
27 มี.ค. 63 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
25 มี.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลุกมหาจักรีบรมราชวงศ์
25 มี.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและกิจกรรมจิตอาสา
23 มี.ค. 63 แนวทางปฏิบัติการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ กรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ตามระเบียบ
17 มี.ค. 63 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
12 มี.ค. 63 ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง
24 ก.พ. 63 การกำหนดสินค้าที่ควบคุมเพิ่มเติม
17 ก.พ. 63 ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562
06 ก.พ. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
17 ม.ค. 63 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญและงานสำคัญของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563
02 ม.ค. 63 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
23 ธ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16 ธ.ค. 62 แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2563
06 ธ.ค. 62 กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (ฉบับแก้ไข)
06 ธ.ค. 62 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
06 ธ.ค. 62 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0"
04 ธ.ค. 62 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (กรณีรับบริจาคพัสดุ)
03 ธ.ค. 62 การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
03 ธ.ค. 62 แก้ไขการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
29 พ.ย. 62 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)
26 พ.ย. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
19 พ.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
14 พ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
04 พ.ย. 62 การอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 พ.ย. 62 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
18 ต.ค. 62 การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดจากมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
11 ต.ค. 62 การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
11 ต.ค. 62 แบบฟอร์มการเสนอตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
10 ต.ค. 62 การปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
08 ต.ค. 62 หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
08 ต.ค. 62 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
24 ก.ย. 62 เชิญสมัครเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
20 ก.ย. 62 การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
12 ก.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
03 ก.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
26 ส.ค. 62 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
23 ส.ค. 62 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 10 ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.
08 ส.ค. 62 การประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
05 ส.ค. 62 มอบหมายหน้าที่การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
07 ส.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
05 ส.ค. 62 การจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26 ก.ค. 62 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2
24 ก.ค. 62 รูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
18 ก.ค. 62 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
11 ก.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
09 ก.ค. 62 โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉ
08 ก.ค. 62 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี 2562
03 ก.ค. 62 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
02 ก.ค. 62 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
19 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
13 มิ.ย. 62 โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
13 มิ.ย. 62 การจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
07 มิ.ย. 62 พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย
04 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
29 พ.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
23 พ.ค. 62 เอกสารประกอบการบรรยายตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
16 พ.ค. 62 การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10 พ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 พ.ค. 62 ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
10 พ.ค. 62 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
01 พ.ค. 62 แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรีพย์สิน
01 พ.ค. 62 การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01 พ.ค. 62 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
08 พ.ค. 62 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
04 พ.ค. 62 การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี
26 เม.ย. 62 การจัดพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานและทำกิจกรรมพัฒนา 5 ส.
22 เม.ย. 62 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 เม.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
05 เม.ย. 62 การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
04 เม.ย. 62 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01 เม.ย. 62 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2562 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
29 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
25 มี.ค. 62 การจัดการแสดงมหรสพเนื่องในวันจักรี
25 มี.ค. 62 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 มี.ค. 62 มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำพิธีจัดทำน้ำอภืเษกของจังหวัดราชบุรี
21 มี.ค. 62 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)
21 มี.ค. 62 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน
21 มี.ค. 62 การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
07 มี.ค. 62 การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18 ก.พ. 62 แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด
11 ก.พ. 62 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
06 ก.พ. 62 แบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
06 ก.พ. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
30 ม.ค. 62 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง
23 ม.ค. 62 แบบประเด็นการตรวจติดตามฯ ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย)
16 ม.ค. 62 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
14 ม.ค. 62 การจัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี
08 ม.ค. 62 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
07 ม.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21 มี.ค. 62 คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
17 ธ.ค. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
06 ธ.ค. 61 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
06 ธ.ค. 61 การจัดกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
05 ธ.ค. 61 กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
30 พ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
29 พ.ย. 61 พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
26 พ.ย. 61 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดร่าชบุรี
26 พ.ย. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)
23 พ.ย. 61 การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการจัดทำและการดำเนินโครงการตามแผนบูรณาการ
21 พ.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
19 พ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 พ.ย. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
05 พ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
02 พ.ย. 61 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
02 พ.ย. 61 งานประชุมวิชาการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี"
26 ต.ค. 61 โครงการ Thailand Local Government Summit 2018
22 ต.ค. 61 การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย
22 ต.ค. 61 การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
18 ต.ค. 61 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
18 ต.ค. 61 การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรั
12 ต.ค. 61 การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (เพิ่มเติม)
12 ต.ค. 61 การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
10 ต.ค. 61 การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
09 ต.ค. 61 โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
02 ต.ค. 61 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
17 ก.ย. 61 การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ย. 61 กาาเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
13 ก.ย. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "วันปิยม
23 ส.ค. 61 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
15 ส.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
09 ส.ค. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
03 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9(12 สิงหาคม 2561)
01 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
25 ก.ค. 61 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
24 ก.ค. 61 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561
19 ก.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561
19 ก.ค. 61 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
16 ก.ค. 61 ขอเชิญบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศเนื่องในงาน "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดิเลกด
13 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เพิ่มเติมครั้งที่สาม)
12 ก.ค. 61 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
12 ก.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า"
09 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เพิ่มเติมครั้งที่สอง)
02 ก.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
02 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม)
29 มิ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
06 มิ.ย. 61 ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
04 มิ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร
01 มิ.ย. 61 EB3 (4)
01 มิ.ย. 61 EB3 (3)
28 พ.ค. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 พ.ค. 61 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล
01 พ.ค. 61 การออกหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
30 เม.ย. 61 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
18 เม.ย. 61 การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบิ้องต้นในการคัดเลือก
18 เม.ย. 61 การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้น (NGIS Portal)
11 เม.ย. 61 ขอความร่วมมือการตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำ
02 เม.ย. 61 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2561
30 มี.ค. 61 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
28 มี.ค. 61 การจัดงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์"
27 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
14 มี.ค. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"" วันข้
08 มี.ค. 61 การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภอเครื่องทำน้ำอุ่น
06 มี.ค. 61 ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว
23 ก.พ. 61 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างฯ
21 ก.พ. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
19 ก.พ. 61 การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
12 ก.พ. 61 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ
09 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ๋
08 ก.พ. 61 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน
02 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎหมายสำคัญลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอ
02 ก.พ. 61 แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน
30 ม.ค. 61 การจัดทำงบประมาณรายจ่าบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวง
15 ม.ค. 61 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
11 ม.ค. 61 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6
04 ธ.ค. 60 โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
04 ธ.ค. 60 เชิญร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"
01 ธ.ค. 60 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
29 พ.ย. 60 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
28 พ.ย. 60 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)
24 พ.ย. 60 แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
23 พ.ย. 60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าว
17 พ.ย. 60 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี
15 พ.ย. 60 มาตรการป้องก้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
25 ต.ค. 60 กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดราชบุรี
24 ต.ค. 60 วีดิทัศน์สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
18 ต.ค. 60 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประ
17 ต.ค. 60 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
13 ก.ย. 60 สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ก.ย. 60 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
18 ส.ค. 60 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
07 ส.ค. 60 รายงานการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดราชบุรี
12 ก.ค. 60 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560
06 ก.ค. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
26 มิ.ย. 60 สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)
13 มิ.ย. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
09 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
05 มิ.ย. 60 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4
25 พ.ค. 60 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ
17 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
16 พ.ค. 60 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
09 พ.ค. 60 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" และแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
24 เม.ย. 60 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "สมโภชศาลหลักเมือง 200 ปี"
21 เม.ย. 60 การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
19 เม.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย
20 มี.ค. 60 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
20 มี.ค. 60 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
14 มี.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
13 มี.ค. 60 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
09 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
08 มี.ค. 60 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
02 มี.ค. 60 คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน
25 ก.พ. 60 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2560
21 ก.พ. 60 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญ
20 ก.พ. 60 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
09 ก.พ. 60 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
01 ก.พ. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560" (เพิ่มเติม
19 ม.ค. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560"
17 ม.ค. 60 การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560
16 ม.ค. 60 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
13 ม.ค. 60 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 ม.ค. 60 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0"
04 ม.ค. 60 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 25820450  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU