|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวบริการ
ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
ปรับปรุงล่าสุด : 20 ก.ย. 64

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-20092564-9.pdf (2601 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
25 ต.ค. 64 การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
15 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
14 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
20 ก.ย. 64 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
16 ก.ย. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน...
14 ก.ย. 64 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
14 ก.ย. 64 โครงการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภาครัฐ
24 ส.ค. 64 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
13 ส.ค. 64 แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง...
04 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
03 ส.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ก.ค. 64 การประชุมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์)
12 ก.ค. 64 โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไข ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง หลุมดิน - ต.ห้วยชินสีห์
02 ก.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564
22 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer
31 พ.ค. 64 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2564
28 พ.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 พ.ค. 64 การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นและไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย...
24 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการนับสนุนทางการเงิน
19 พ.ค. 64 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
30 เม.ย. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
27 เม.ย. 64 เร่งรัดดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562
21 เม.ย. 64 ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
20 เม.ย. 64 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน
24 มี.ค. 64 การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment -OIT)
09 มี.ค. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
09 มี.ค. 64 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์&qu
02 มี.ค. 64 การศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
23 ก.พ. 64 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 64 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
04 ก.พ. 64 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
26 ม.ค. 64 ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
25 ม.ค. 64 รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
15 ม.ค. 64 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
15 ม.ค. 64 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปนะจำปี พ.ศ. 2563 และแบบประวัติ/รายงาน
08 ม.ค. 64 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
23 ธ.ค. 63 แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
04 ธ.ค. 63 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม
02 ธ.ค. 63 แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
30 พ.ย. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
26 พ.ย. 63 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
12 พ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
28 ต.ค. 63 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
28 ต.ค. 63 การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF
27 ต.ค. 63 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
27 ต.ค. 63 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
19 ต.ค. 63 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
16 ต.ค. 63 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 ต.ค. 63 การตรวจสอบพัสดุงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2563
09 ต.ค. 63 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
06 ต.ค. 63 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)
18 ก.ย. 63 วันพระราชทานธงชาติไทย
14 ก.ย. 63 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
08 ก.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
03 ก.ย. 63 การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
03 ก.ย. 63 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562
11 ส.ค. 63 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษย
11 ส.ค. 63 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
10 ส.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
06 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2563
04 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
29 ก.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue"
21 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563
08 ก.ค. 63 ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
01 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
24 มิ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมจิตอาสา
16 มิ.ย. 63 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
02 มิ.ย. 63 แบบสำรวจIIT และ EIT
01 มิ.ย. 63 แบบฟอร์ม 4 แสนล้าน
29 พ.ค. 63 แบบ OIT
29 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
29 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 (แก้ไข)
27 พ.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร" รุ่นที่ 2
26 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
08 พ.ค. 63 แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
01 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
16 เม.ย. 63 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธีฯ (ว 10668)
16 เม.ย. 63 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธีฯ (ว 10667)
13 เม.ย. 63 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
08 เม.ย. 63 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
01 เม.ย. 63 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2563
01 เม.ย. 63 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
27 มี.ค. 63 กำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ฉบับแก้ไข)
27 มี.ค. 63 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
25 มี.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลุกมหาจักรีบรมราชวงศ์
25 มี.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและกิจกรรมจิตอาสา
23 มี.ค. 63 แนวทางปฏิบัติการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ กรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ตามระเบียบ
17 มี.ค. 63 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
12 มี.ค. 63 ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง
24 ก.พ. 63 การกำหนดสินค้าที่ควบคุมเพิ่มเติม
17 ก.พ. 63 ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562
06 ก.พ. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
17 ม.ค. 63 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญและงานสำคัญของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563
02 ม.ค. 63 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
23 ธ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16 ธ.ค. 62 แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2563
06 ธ.ค. 62 กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (ฉบับแก้ไข)
06 ธ.ค. 62 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
06 ธ.ค. 62 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0"
04 ธ.ค. 62 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (กรณีรับบริจาคพัสดุ)
03 ธ.ค. 62 การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
03 ธ.ค. 62 แก้ไขการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
29 พ.ย. 62 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)
26 พ.ย. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
19 พ.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
14 พ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
04 พ.ย. 62 การอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 พ.ย. 62 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
18 ต.ค. 62 การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดจากมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
11 ต.ค. 62 การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
11 ต.ค. 62 แบบฟอร์มการเสนอตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
10 ต.ค. 62 การปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
08 ต.ค. 62 หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
08 ต.ค. 62 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
24 ก.ย. 62 เชิญสมัครเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
20 ก.ย. 62 การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
12 ก.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
03 ก.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
26 ส.ค. 62 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
23 ส.ค. 62 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 10 ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.
08 ส.ค. 62 การประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
05 ส.ค. 62 มอบหมายหน้าที่การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
07 ส.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
05 ส.ค. 62 การจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
26 ก.ค. 62 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2
24 ก.ค. 62 รูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
18 ก.ค. 62 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
11 ก.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
09 ก.ค. 62 โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉ
08 ก.ค. 62 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี 2562
03 ก.ค. 62 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
02 ก.ค. 62 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
19 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
13 มิ.ย. 62 โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
13 มิ.ย. 62 การจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
07 มิ.ย. 62 พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย
04 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
29 พ.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
23 พ.ค. 62 เอกสารประกอบการบรรยายตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
16 พ.ค. 62 การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10 พ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 พ.ค. 62 ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
10 พ.ค. 62 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
01 พ.ค. 62 แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรีพย์สิน
01 พ.ค. 62 การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01 พ.ค. 62 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
08 พ.ค. 62 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
04 พ.ค. 62 การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี
26 เม.ย. 62 การจัดพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานและทำกิจกรรมพัฒนา 5 ส.
22 เม.ย. 62 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 เม.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
05 เม.ย. 62 การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
04 เม.ย. 62 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01 เม.ย. 62 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2562 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
29 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
25 มี.ค. 62 การจัดการแสดงมหรสพเนื่องในวันจักรี
25 มี.ค. 62 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 มี.ค. 62 มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำพิธีจัดทำน้ำอภืเษกของจังหวัดราชบุรี
21 มี.ค. 62 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)
21 มี.ค. 62 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน
21 มี.ค. 62 การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
07 มี.ค. 62 การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18 ก.พ. 62 แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด
11 ก.พ. 62 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
06 ก.พ. 62 แบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
06 ก.พ. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
30 ม.ค. 62 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง
23 ม.ค. 62 แบบประเด็นการตรวจติดตามฯ ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย)
16 ม.ค. 62 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
14 ม.ค. 62 การจัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี
08 ม.ค. 62 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
07 ม.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21 มี.ค. 62 คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
17 ธ.ค. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
06 ธ.ค. 61 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
06 ธ.ค. 61 การจัดกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
05 ธ.ค. 61 กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
30 พ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
29 พ.ย. 61 พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
26 พ.ย. 61 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดร่าชบุรี
26 พ.ย. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)
23 พ.ย. 61 การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการจัดทำและการดำเนินโครงการตามแผนบูรณาการ
21 พ.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
19 พ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 พ.ย. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี
05 พ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
02 พ.ย. 61 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
02 พ.ย. 61 งานประชุมวิชาการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี"
26 ต.ค. 61 โครงการ Thailand Local Government Summit 2018
22 ต.ค. 61 การรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย
22 ต.ค. 61 การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
18 ต.ค. 61 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
18 ต.ค. 61 การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรั
12 ต.ค. 61 การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (เพิ่มเติม)
12 ต.ค. 61 การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
10 ต.ค. 61 การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
09 ต.ค. 61 โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
02 ต.ค. 61 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
17 ก.ย. 61 การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ย. 61 กาาเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
13 ก.ย. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "วันปิยม
23 ส.ค. 61 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
15 ส.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
09 ส.ค. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
03 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9(12 สิงหาคม 2561)
01 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
25 ก.ค. 61 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
24 ก.ค. 61 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561
19 ก.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561
19 ก.ค. 61 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
16 ก.ค. 61 ขอเชิญบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศเนื่องในงาน "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดิเลกด
13 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เพิ่มเติมครั้งที่สาม)
12 ก.ค. 61 ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
12 ก.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า"
09 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เพิ่มเติมครั้งที่สอง)
02 ก.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
02 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม)
29 มิ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
06 มิ.ย. 61 ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
04 มิ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร
01 มิ.ย. 61 EB3 (4)
01 มิ.ย. 61 EB3 (3)
28 พ.ค. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 พ.ค. 61 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล
01 พ.ค. 61 การออกหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
30 เม.ย. 61 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
18 เม.ย. 61 การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบิ้องต้นในการคัดเลือก
18 เม.ย. 61 การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้น (NGIS Portal)
11 เม.ย. 61 ขอความร่วมมือการตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำ
02 เม.ย. 61 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2561
30 มี.ค. 61 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
28 มี.ค. 61 การจัดงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์"
27 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
14 มี.ค. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"" วันข้
08 มี.ค. 61 การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าประเภอเครื่องทำน้ำอุ่น
06 มี.ค. 61 ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว
23 ก.พ. 61 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างฯ
21 ก.พ. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
19 ก.พ. 61 การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
12 ก.พ. 61 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ
09 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ๋
08 ก.พ. 61 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน
02 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎหมายสำคัญลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอ
02 ก.พ. 61 แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน
30 ม.ค. 61 การจัดทำงบประมาณรายจ่าบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวง
15 ม.ค. 61 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
11 ม.ค. 61 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6
04 ธ.ค. 60 โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
04 ธ.ค. 60 เชิญร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"
01 ธ.ค. 60 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
29 พ.ย. 60 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
28 พ.ย. 60 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)
24 พ.ย. 60 แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
23 พ.ย. 60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าว
17 พ.ย. 60 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี
15 พ.ย. 60 มาตรการป้องก้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
25 ต.ค. 60 กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดราชบุรี
24 ต.ค. 60 วีดิทัศน์สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
18 ต.ค. 60 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประ
17 ต.ค. 60 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
13 ก.ย. 60 สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ก.ย. 60 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
18 ส.ค. 60 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
07 ส.ค. 60 รายงานการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดราชบุรี
12 ก.ค. 60 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560
06 ก.ค. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
26 มิ.ย. 60 สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)
13 มิ.ย. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
09 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
05 มิ.ย. 60 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4
25 พ.ค. 60 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ
17 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
16 พ.ค. 60 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
09 พ.ค. 60 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" และแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
24 เม.ย. 60 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "สมโภชศาลหลักเมือง 200 ปี"
21 เม.ย. 60 การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
19 เม.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย
20 มี.ค. 60 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
20 มี.ค. 60 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
14 มี.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
13 มี.ค. 60 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
09 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
08 มี.ค. 60 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
02 มี.ค. 60 คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน
25 ก.พ. 60 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2560
21 ก.พ. 60 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญ
20 ก.พ. 60 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
09 ก.พ. 60 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
01 ก.พ. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560" (เพิ่มเติม
19 ม.ค. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560"
17 ม.ค. 60 การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560
16 ม.ค. 60 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
13 ม.ค. 60 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 ม.ค. 60 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0"
04 ม.ค. 60 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
30 ธ.ค. 59 แบบรายงานการบันทึกข้อมูลจุดติดตั้งระบบ CCTV
30 ธ.ค. 59 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
29 ธ.ค. 59 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
29 ธ.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
27 ธ.ค. 59 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
19 ธ.ค. 59 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
20 ธ.ค. 59 การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
19 ธ.ค. 59 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 พ.ย. 59 การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
28 พ.ย. 59 แบบรายงานการสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บข้าวเปลือก ดำเนินการโดย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
29 พ.ย. 59 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
14 พ.ย. 59 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด
14 พ.ย. 59 ขอความร่วมมือการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ&qu
08 พ.ย. 59 การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
08 พ.ย. 59 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม "ผู้นำยุคใหม่"
04 พ.ย. 59 ประธานองคมนตรี
21 พ.ย. 59 หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจ
27 ต.ค. 59 การคัดเลือกบรรจุทายาทขอข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ
24 ต.ค. 59 แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
20 ต.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
13 ต.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง
05 ต.ค. 59 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
04 ต.ค. 59 แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
26 ก.ย. 59 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
19 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
07 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
23 ส.ค. 59 แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
08 ส.ค. 59 การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยใช้กลไกประชารัฐ
04 ส.ค. 59 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)
13 ก.ค. 59 การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2559
12 ก.ค. 59 เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
04 ก.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
27 มิ.ย. 59 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559
22 มิ.ย. 59 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
21 มิ.ย. 59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
21 มิ.ย. 59 การประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
03 มิ.ย. 59 แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
03 มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
09 มิ.ย. 59 การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
24 พ.ค. 59 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
19 พ.ค. 59 มติคณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.
19 พ.ค. 59 การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
16 พ.ค. 59 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 1-3) (สนจ.รบ)
10 พ.ค. 59 การจัดทำข้อมูลสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
27 เม.ย. 59 เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
26 เม.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ
19 เม.ย. 59 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558
14 มี.ค. 59 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2559
25 ก.พ. 59 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดราชบุรี
19 ก.พ. 59 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
04 ส.ค. 59 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)
09 ก.พ. 59 ขอเชิญประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ประจำสัปดาห์)
05 ก.พ. 59 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการจัดงาน
27 ม.ค. 59 การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 ม.ค. 59 กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
18 ม.ค. 59 ภาพฝีพระหัตถ์ ทรงมีพระราชกระแสขอบใจผู้ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"
06 ม.ค. 59 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
30 ต.ค. 58 เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 ต.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08 ต.ค. 58 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
05 ต.ค. 58 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
24 ก.ย. 58 ขอความร่วมมือเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
22 ก.ย. 58 ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “เส้นทางรัก (#Love En Route)”
21 ก.ย. 58 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)
18 ก.ย. 58 แบบบันทึกการมอบหมายงาน
07 ก.ย. 58 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
07 ก.ย. 58 พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
26 ส.ค. 58 การจัดทำและจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
26 ส.ค. 58 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
24 ส.ค. 58 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้
19 ส.ค. 58 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2558
15 ส.ค. 58 กำหนดการ "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
13 ส.ค. 58 การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
10 ส.ค. 58 ตัวอย่าง-การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง)
10 ส.ค. 58 การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง)
29 ก.ค. 58 การซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
21 ก.ค. 58 ขั้นตอนการเข้าระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
21 ก.ค. 58 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของจังหวัด
09 ก.ค. 58 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558
02 ก.ค. 58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
25 มิ.ย. 58 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)"
23 มิ.ย. 58 ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
15 มิ.ย. 58 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558
12 มิ.ย. 58 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
11 มิ.ย. 58 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสามเณรศาสนทายาท
05 มิ.ย. 58 รายงานฉบับสมบูรณ์แถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน
05 มิ.ย. 58 รายงานสรุปแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน
05 มิ.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลการจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง&quo
26 พ.ค. 58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
06 พ.ค. 58 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าปาสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2558
28 เม.ย. 58 เชืญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
28 เม.ย. 58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
28 เม.ย. 58 การจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
24 เม.ย. 58 ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์&
23 เม.ย. 58 เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
20 เม.ย. 58 ร่างข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
20 เม.ย. 58 การจัดสร้างพระรุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม
26 มี.ค. 58 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558
17 มี.ค. 58 ขอเลื่อนการจัดสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม 2558
09 มี.ค. 58 กำหนดการ การประกวดธิดาเมืองโอ่ง
06 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดราชบุรี
23 ก.พ. 58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
20 ก.พ. 58 เชิญชวนนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์
20 ก.พ. 58 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
12 ก.พ. 58 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
12 ก.พ. 58 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558"
22 ม.ค. 58 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
08 ม.ค. 58 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558
18 ธ.ค. 57 ขอเชิญร่วมสั่งซื้อหนังสือข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว
08 ธ.ค. 57 เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26 พ.ย. 57 เสื้อ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
20 พ.ย. 57 โครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
30 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์รูปแพะ
27 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
20 ต.ค. 57 กำหนดสวดพระอภิธรรมบิดานายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
16 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ปี 2557
15 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
14 ต.ค. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
14 ต.ค. 57 การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
14 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
08 ต.ค. 57 การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
06 ต.ค. 57 พิธึสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล
26 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ
16 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร&
09 ก.ย. 57 บบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
09 ก.ย. 57 แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกฯ ปี 57
29 ส.ค. 57 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2557
22 ส.ค. 57 การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
20 ส.ค. 57 การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
30 ก.ค. 57 งานพิธี การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
30 ก.ค. 57 งานพิธี การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
25 ก.ค. 57 การจัดงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2557
21 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More
21 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
15 ก.ค. 57 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
15 ก.ค. 57 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
01 ก.ค. 57 โครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3
01 ก.ค. 57 กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน:กลุ่ม
30 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
30 มิ.ย. 57 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
25 มิ.ย. 57 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ปี 2557
23 มิ.ย. 57 โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
20 มิ.ย. 57 การจัดทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลบ้านคา
23 มิ.ย. 57 การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่
16 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
13 มิ.ย. 57 การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
06 มิ.ย. 57 คำแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
04 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"
03 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคล
22 พ.ค. 57 เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
08 พ.ค. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ปี 2557
01 พ.ค. 57 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
08 เม.ย. 57 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
21 มี.ค. 57 ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
10 มี.ค. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติรับชมงานมหกรรมมวยไทยนานาชาติ
05 มี.ค. 57 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจำหน่ายบัตรนำโชคร้านสภาสังคมสงเคราะห์
28 ก.พ. 57 การปูผิวทาง Asphalt Concrete บริเวณแยกบิ๊กซี
25 ก.พ. 57 แนวปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
21 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2557" ครั้งที่ 2/2557
10 ม.ค. 57 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2557"
26 ธ.ค. 56 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557 (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม)
21 พ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
20 พ.ย. 56 5 ธันวาคม 2556
25 ต.ค. 56 แจ้งเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจากวันพุธที่ 30 ตุลาคม เป็นวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
17 ต.ค. 56 การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
17 ต.ค. 56 ข้อมูลโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ
16 ต.ค. 56 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลสามัคคี ปี 2556
16 ต.ค. 56 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556
15 ต.ค. 56 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินมหากุศลสองแผ่นดินไทย-เมียนมาร์
15 ต.ค. 56 กำหนดการทอดกฐินสามัคคี "คณะลูกเสือแห่งชาติ" ปี 2556
14 ต.ค. 56 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
10 ต.ค. 56 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2556
10 ต.ค. 56 ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
24 ก.ย. 56 แจ้งคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทฯ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
23 ก.ย. 56 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
20 ก.ย. 56 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
18 ก.ย. 56 ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 46 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
05 ก.ย. 56 การประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ
04 ก.ย. 56 โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
03 ก.ย. 56 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
27 ส.ค. 56 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556
07 ส.ค. 56 กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
02 ส.ค. 56 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)
30 ก.ค. 56 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชันษา 100 ปี
24 ก.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
16 ก.ค. 56 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
10 ก.ค. 56 การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
26 มิ.ย. 56 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
26 มิ.ย. 56 ใบแสดงความจำนงสนับสนุนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ
18 มิ.ย. 56 แต่งตั้งอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
07 มิ.ย. 56 รายงานผลการเยือนกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
03 มิ.ย. 56 คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย
23 พ.ค. 56 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
16 พ.ค. 56 ผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
03 พ.ค. 56 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
03 ต.ค. 56 การบริหารสภาวะวิกฤต (Download)
01 พ.ค. 56 มาตรการรองรับภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า
09 เม.ย. 56 โครงการ "ให้ใจ"
14 มี.ค. 56 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
14 มี.ค. 56 มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย
12 มี.ค. 56 ขอความร่วมมือสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โรงโอ่ง
12 มี.ค. 56 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9
21 ก.พ. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล
25 ม.ค. 56 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทราอนุเคราะห์สนับสนุน ซ่อมแซมวิหาร และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในวิหารวัด
25 ม.ค. 56 กรมธนารักษ์ กระทรวงการการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
11 ม.ค. 56 จัดหาทุนโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมงคลานุสรณ์
11 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "เจริญพระชนม์"
11 ม.ค. 56 จัดพิมพ์หนังสือคุณธรรมนำชีวิต
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23709481  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU