|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
02744557  
   ขณะนี้  00000069   
 
 
 
 
 
 
  
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมติดตามการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมติดตามการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ จังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายจเด็จ อินสว่าง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายเฉลา พวงมาลัย นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล แล ...
  
จ.ราชบุรีจัดงานวันกาแฟ ส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาตะนาวศรีราชบุรี
วันที่ 26 ม.ค. 2566 นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานวันกาแฟราชบุรี ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและของดีจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะกาแฟ หรือกาแฟโรบัสตาตะนาวศรีราชบุรี ซึ่งมีอัตลักษณ์พิเศษ รสชาติเข้มข้น ปริมาณคาเฟอีนสูง ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่เกษตรกร ที่เข้าประกวดเมล็ดกาแฟ และประกวดชงกาแฟโรบัสตาตะนาวศรีราชบุรี โดยสำนักงานเก ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษา โดยมีส่วนราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีที่โรงเรียนนารีวิทยา

ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู แล ...
  
จ.ราชบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...
จ.ราชบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/150230

วันที่ 12 ม.ค. 2566 ที่หลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
16 ธ.ค. 65 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1663 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (3795 KB)
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  (301 KB)
26 ส.ค. 65 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (2211 KB)
06 ก.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจัง..  (1642 KB)
 
27 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (1367 KB)
27 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (1353 KB)
26 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน(แขวงทางหลวง..  (677 KB)
26 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน(แขวงทางหลวง..  (676 KB)
24 ม.ค. 66 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ที่ว่าการอำเภอปากท่อ)  (1660 KB)
23 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน(อบต.แพงพวย)  (1368 KB)
23 ม.ค. 66 ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างรั้วและผนังกั้นดิน(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (1118 KB)
18 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 รา..  (1085 KB)
17 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างโครงการพานิชย์..ลดราคา(สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี)  (837 KB)
16 ม.ค. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)  (2895 KB)
 
26 ม.ค. 66 การปิดช่องทางจราจร(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (423 KB)
20 ม.ค. 66 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566  (308 KB)
16 ม.ค. 66 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกค..  (3001 KB)
11 ม.ค. 66 การเร่งรัดการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดราชบุรี กรณีครุภัณฑ์ที..  (3217 KB)
11 ม.ค. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (577 KB)
06 ม.ค. 66 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค..  (286 KB)
05 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
05 ม.ค. 66 ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี  (339 KB)
27 ธ.ค. 65 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards  (4223 KB)
22 ธ.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน..  (873 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26652788  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU