|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
 เว็บไซต์หน่วยงานในจังหว้ดราชบุรี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
03285361  
   ขณะนี้  00000011   
 
 
 
 
 
 
  
ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ บริเวณกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็น ประธานเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6 โดยมีพระครูใบฎีกา สุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาศูนย์ CSR ราชบุรี คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ค ...
  
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/184374

วันที่ 25 พ.ค. 2566 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือ งานสมโภชศาลหลักเมืองราชบุรี ครบรอบปีที่ 206 มีส่วนราชการ ...
  
ผู้ว่าฯราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบธงการแข่งขันกีฬา“ราชบุรีเกมส์” และ“เมืองโอ่งเกมส์” ...
ผู้ว่าฯราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบธงการแข่งขันกีฬา“ราชบุรีเกมส์” และ“เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/171666

วันที่ 3 เม.ย. 2566 ที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับมอบธงงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร ...
  
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน...
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161ที่ราชบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุ ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
22 มี.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (3795 KB)
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  (301 KB)
 
02 มิ.ย. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)  (3155 KB)
01 มิ.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (2293 KB)
30 พ.ค. 66 ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์(สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี)  (1509 KB)
29 พ.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะ..  (181 KB)
29 พ.ค. 66 เผยแพร่ราคากลาง(สำนักงานจังหวัดราชบรี)  (31 KB)
29 พ.ค. 66 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (2362 KB)
24 พ.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)  (1581 KB)
12 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (631 KB)
12 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (636 KB)
12 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงราชบุรี)  (611 KB)
 
24 พ.ค. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน..  (816 KB)
02 พ.ค. 66 การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ..  (1183 KB)
28 เม.ย. 66 การเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของงบกรมจังหวัดราชบุรี สิ้นสุ..  (2698 KB)
19 เม.ย. 66 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  (794 KB)
19 เม.ย. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตร..  (872 KB)
11 เม.ย. 66 แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา...  (84 KB)
05 เม.ย. 66 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2566  (381 KB)
04 เม.ย. 66 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  (1405 KB)
03 เม.ย. 66 การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท..  (1678 KB)
23 มี.ค. 66 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ร..  (855 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27283488  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU