|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567
 เว็บไซต์หน่วยงานในจังหว้ดราชบุรี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
03266896  
   ขณะนี้  00000002   
 
 
 
 
 
 
  
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน...
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161ที่ราชบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุ ...
  
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม...
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/164475

วันที่ 8 มี.ค. 2566 ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ...
  
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.2566 แก่อาสาสมัคร พอ.สว. ...
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.2566 แก่อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/157132

วันที่ 8 ก.พ. 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ แพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี 2 ...
  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี
https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/156888

วันที่ 7 ก.พ. 2566 ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเ ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
22 มี.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
16 ธ.ค. 65 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1663 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (3795 KB)
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  (301 KB)
 
31 มี.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะ..  (661 KB)
30 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (1855 KB)
29 มี.ค. 66 ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง(องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย)  (1032 KB)
28 มี.ค. 66 การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี)  (1086 KB)
27 มี.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (2776 KB)
22 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง(อำเภอบางแพ)  (1097 KB)
17 มี.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (498 KB)
16 มี.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (634 KB)
13 มี.ค. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(สนจ.ราชบุร..  (875 KB)
10 มี.ค. 66 การประกวดราคาจ้างตามโครงการ"สงกรานต์ อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ถนนยอดเขาแก่..  (974 KB)
 
23 มี.ค. 66 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ร..  (855 KB)
23 มี.ค. 66 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ร..  (855 KB)
22 มี.ค. 66 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำเป้าหม..  (391 KB)
28 ก.พ. 66 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ..  (632 KB)
23 ก.พ. 66 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้อง..  (752 KB)
15 ก.พ. 66 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั..
14 ก.พ. 66 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญ..  (1001 KB)
10 ก.พ. 66 การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Trans..  (313 KB)
26 ม.ค. 66 การปิดช่องทางจราจร(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (423 KB)
20 ม.ค. 66 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566  (308 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27204271  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU