|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00976600  
   ขณะนี้  00000018   
 
 
 
 
  
จ.ราชบุรีจัดจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดโขลงสุวรรณคีรี
https://ratchaburi.prd.go.th/…/categ…/detail/id/33/iid/58845
.
วันที่ 25 พ.ย. 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี อ.เมืองราชบุรี โดยนำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด ลานวัด อุโบสถ กวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ตั้งแต่ลานหน้าอุโบสถ รอบกาดวิถีชุมชนคูบัว รอบโบราณสถาน แ ...
  
เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า...
พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน๒๕๖๔ ณ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ...
  
รอง ผบ.ทหารสูงสุดเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานหน่วยในสังกัดที่จังหวัดราชบุรี
รอง ผบ.ทหารสูงสุดเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานหน่วยในสังกัดที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 22 พ.ย. 2564 พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทบ. ในฐานะรองผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสายงานกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย (ศอ. ปส. ทท.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม ) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร ...
  
จังหวัดราชบุรีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564
จังหวัดราชบุรีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564https://ratchaburi.prd.go.th/…/categ…/detail/id/33/iid/52455
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษา
วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจัง ...
 
 
จิตอาสา
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
06 ก.ย. 64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ..  (2077 KB)
02 ก.ย. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง...  (1062 KB)
30 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติแล..  (1607 KB)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.สวัสดิการและคุ้มคร..  (1860 KB)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ประกันสังคม)  (2076 KB)
24 มิ.ย. 64 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)   (72 KB)
21 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินเบ่งรัฐบาล..  (1573 KB)
07 เม.ย. 64 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทน..  (794 KB)
12 มี.ค. 64 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขอ..  (2257 KB)
17 ก.พ. 64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับผู้แทนจังหวัดและร..  (925 KB)
 
25 พ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ร..  (76 KB)
19 พ.ย. 64 รายงานโครงการของรัฐ การรับฟังความเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลอง..  (142 KB)
16 พ.ย. 64 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งจอ LED พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเดิมบริเวณหน้าโรงยิมเน..  (94 KB)
16 พ.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รพ.สต.เจดีย์หัก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 6..  (88 KB)
15 พ.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังที่2)อำ..  (42 KB)
10 พ.ย. 64 จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลโพธาราม  (74 KB)
10 พ.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดอาคารส่วนต่อเติมบ้านพักข้าราชการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (144 KB)
27 ต.ค. 64 ขอบเขตงานและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังที่2)ปากท่อ  (465 KB)
11 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อำเภอบ้านคา  (44 KB)
11 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (อ..  (406 KB)
 
16 พ.ย. 64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริ..  (328 KB)
15 พ.ย. 64 ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.  (356 KB)
25 ต.ค. 64 การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ..  (708 KB)
15 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม..  (1160 KB)
14 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม..  (2325 KB)
20 ก.ย. 64 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งท..  (2601 KB)
16 ก.ย. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับ..  (1668 KB)
14 ก.ย. 64 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ..  (1733 KB)
14 ก.ย. 64 โครงการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติม..
24 ส.ค. 64 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา..  (1149 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23774750  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU