|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00631446  
   ขณะนี้  00000009   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
วันนี้(15 ส.ค. 60) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2560 และการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนนายอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจั ...
  
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคม 2560นี้
ที่ ศาลจังหวัดราชบุรี นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีสดุดีพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี วงการนักกฎหมายไทยจะรู้จักดีว่าเป็นวันคล้ายวันสิ้นพร ...
  
ผู้ตรวจราชการ4กระทรวงตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดราชบุรี
เช้าวันนี้(2 สิงหาคม 2560) ที่ห้องประชุมหลวงยกบัตร ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 พร้อมด้วยนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ มีประเด็นตรวจติดตามประกอบด้วยประเด็นที่ 1 ...
  
ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาด นำข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
เช้าวันนี้(1 สิงหาคม 2560) ที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่าชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันมหามงค ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
07 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (183 KB)
08 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..  (670 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา PHENYTION SODIUM 100 MG. EXTENDED RELEASE CAPSULE(โรงพยาบาลรา..  (105 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE 2.5 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)  (103 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5 MG CAPSULE(โรงพยาบาลราชบุรี)  (103 KB)
06 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว(สำนักบริหารพื้นที่..  (174 KB)
06 ก.ค. 60 จัดซื้อเต็นท์ตำบลเกาะพลับพลา จำนวน 30 หลัง(อบต.เกาะพลับพลา)  (100 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)  (106 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดห้องผู้ป่วย(โรงพยาบาลโพธาราม)  (249 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(สาธารณสุขจังหวัดราช..  (97 KB)
 
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4(อบต.ปากแรต)  (123 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ(เทศบา..  (111 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางห..  (113 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงชุดสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงร..  (116 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงชุดสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 323,3525,3090,3..  (122 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)  (119 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)  (122 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 330 (แขวงทางหลวงรา..  (112 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุ..  (115 KB)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุ..  (122 KB)
 
07 ส.ค. 60 รายงานการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวั..  (2610 KB)
12 ก.ค. 60 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560  (516 KB)
06 ก.ค. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (124 KB)
26 มิ.ย. 60 สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)  (3042 KB)
13 มิ.ย. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (162 KB)
09 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ..  (262 KB)
05 มิ.ย. 60 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4  (324 KB)
25 พ.ค. 60 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งย..  (45 KB)
17 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  (1668 KB)
16 พ.ค. 60 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย..  (553 KB)
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14581515  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU